Utstyr:
Til blodprøvetaking benyttes vakuumrør. Disse har ulike fargekoder på korken avhengig av tilsetning av antikoagulasjonsmidler eller koagulasjonsaktivator. Prøvetakingsutstyr, samt forsendelsesglass, hylser, rekvisisjoner og konvolutter fåes ved henvendelse til:
Forsyningsavdelingen, postboks 20, UNN, 9038 Tromsø, tlf. 776 26400.

Prøvetaking:
Forutsetningen for korrekte analysesvar er at blodprøvetaking, behandling, oppbevaring og forsendelse av prøver er forskriftsmessig utført. Slike preanalytiske faktorer påvirker analyseresultatene, og laboratoriet har få muligheter til å oppdage denne type feil.

Her følger en del generelle retningslinjer:

  • Kontrollér pasientens identitet før prøvetaking, fødselsnummer (11 siffer).
  • Pasienten bør være i ro minimum 15 min før blodprøvetakingen. Pasienten bør sitte avslappet under prøvetakingen og skal ikke knytte hånden.
  • Det kan være viktig å vite at celler, proteiner og proteinbundne komponenter har høyere konsentrasjoner når prøver blir tatt i sittende enn i liggende stilling (ca. 6 -10%).
  • Enkelte analyser gir høyere verdier i kapillærprøver enn i veneprøver.
  • Fasteprøver: Lipemi interfererer metodologisk på en rekke analyser. Generelt anbefales at prøvene tas fastende, eller noen timer etter en lett fettfattig frokost. Ved lipidstatus skal pasienten være fastende 12 - 16 timer før prøven kan tas.
  • Dersom pasienten får intravenøs infusjon, skal ikke blodprøven tas fra samme ekstremitet som infusjonen gis inn.  Avstengt minimum 15 min.
  • Innstikk skal gjøres umiddelbart etter at stase er anlagt, og stasen skal slippes opp hurtigst mulig.
  • Alle glass med tilsetning må blandes ved å snu dem forsiktig 180° 5-10 ganger fortløpende etter prøvetaking.
  • Husk å påføre dato og klokkeslett for prøvetakingen på rekvisisjonen. Prøveglassene og prøvemateriale (hvis avpippetert) merkes godt med navn og fødselsnummer (11 siffer).
  • Alle prøver som inneholder biologisk materiale er å betrakte som potensielt smittefarlig. Derfor bør arbeidet med biologiske prøver utføres slik at man unngår direkte kontakt.

Se forøvrig spesielle forhold ved enkeltanalyser under den alfabetiske opplistingen av analysene.

Prøvebehandling:
Blodprøve til serum tas i SST gelglass (vakuumglass med rød/orange kork) eller glassrør uten tilsetning (vakuumglass med rød kork).
Alle glass må blandes ved å snu dem forsiktig 180° 5-10 ganger etter prøvetaking. For å få fullstendig koagulering på SST-rør må prøvene stå i ro, oppreist i stativ, i minimum 30 min., maksimalt 2 timer. Deretter sentrifugeres prøvene 10 min ved ca 1200rcf (relativ sentrifugalkraft*).  Gelglass må sentrifugeres i sentrifuge med "swing out" beholdere, ikke i sentrifuge med fast vinkel på rotoren.
Deretter overføres serum til forsendelsesglass ved avpipettering. Pass på at ikke blodlegemer følger med ved overføringen og at serum ikke inneholder synlig hemolyse. (Blodlegemer og hemolyse gir ukorrekte svar). SST-rør kan sendes uåpnet.
*Antall omdreininger pr. sek. er avhengig av radius på sentrifugen

Alle prøveglass og alt prøvemateriale (hvis avpipettert) skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer).

Samling av døgnurin:
Under samling skal urinen oppbevares i kjøleskap. Evt. tilsetninger til urinen står oppført under den enkelte analyse. Første morgenurin kastes og klokkeslett noteres. Deretter samles all urin til og med samme klokkeslett dagen etter. Døgnmengden blandes godt og volumet måles og noteres på rekvisisjonen. Det tas så ut ca. 20 ml som sendes til laboratoriet for analysering.