Rekvisisjonen (papir eller elektronisk) må være fullstendig utfylt med alle opplysninger som kreves:

 • Rekvirentopplysninger med navn, avdeling, sykehus og rekvirentkode.
 • Pasientdata med navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse.
 • Relevante kliniske opplysninger og tentativ diagnose.
 • Antall prøveglass med lokalisasjon og hva hvert enkelt glass inneholder.
 • Fikseringsløsning som er brukt.
 • Dato og klokkeslett.

Påse at rekvisisjon er riktig utfylt før den sendes elektronisk eller sammen med prøveglasset. Se spesifikasjon til hver prøvetype.

Fiksering:
Fikseringsvæske er:
- Formaldehyd
- Thinprep
- Etanol (50 eller 70 %) 

Prøver fiksert på NaCl regnes som ufisert materiale og må ankomme avdelingen umiddelbart i åpningstiden som er hverdager 08.00-15.30.

Histologiske prøver

 • Vevsprøver skal fikseres i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev:fiksativ).
 • McDowell: Til muskel som skal til elektronmikroskopisk undersøkelse
 • Natriumklorid (NaCl): For biopsimateriale som skal til f.eks immunfluorescens og må ankomme avdelingen i åpningstiden (08:00 - 15:30)
 • Nedkjølt: For eksempel muskel hvor det skal utføres enzymhistokjemiske analyser

Cytologisk prøver

 • ThinPrep: Til cytologiske prøver fra vagina og cervix
 • Sprayfix: Utstryk til cytologisk undersøkelse
 • Etanol 50 %: For fiksering av væsker til cytologisk undersøkelse som f.eks urin i forhold 50:50 væske/fiskering
 • Natriumklorid (NaCl): Cytologiske væskeprøver som ankommer avdelingen samme dag som prøven er tatt
 • Lufttørket: Utstryk til cytologisk undersøkelse

Merking av prøveglass:

 • Prøveglass skal være merket med pasientens navn og fødselsummer (11 siffer)
 • Prøveglasset merkes med nummer tilsvarende merking på rekvisisjon
 • Påse at prøveglass er riktig merket før forsendelse
 • Kontroller at korken på prøveglasset er godt skrudd igjen for å forhindre lekkasje av fikseringsløsning under transport
 • Ved forsendelse via post eller hentetjeneste plasseres prøveglasset i en forsendelseshylse
   

Veildening til utfylling av papirremisse:Prøve med papirrekvisisjon

Veildening til utfylling av elektronisk remisse:
Histologisk undersøkelse
Væskebasert prøve fra cervix
Væskebasert prøve fra vagina
Urin til cytologisk undersøkelse
Annet materiale til cytologisk undersøkelse

.