Rettsmedisinske obduksjoner utføres etter begjæring fra politiet eller domstolene.

Dødsfall som alltid skal meldes til politiet, er de som antas å kunne skyldes:

  • Drap eller annen legemskrenkelse
  • Selvmord eller selvvoldt skade
  • Ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykker o.l.
  • Yrkesulykke eller yrkesskade
  • Feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade
  • Misbruk av narkotika
  • Ukjent årsak når døden er inntrådt plutselig eller uventet
  • Dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest
  • Funn av ukjent lik