En lege som har konstatert et dødsfall, enten på eller utenfor helseinstitusjon, skal vurdere om det bør gjennomføres en medisinsk obduksjon. Før legen sender begjæring om medisinsk obduksjon, må legen informere de pårørende om at det er ønskelig med obduksjon og at de har mulighet for å motsette seg dette. Medisinsk obduksjon kan bare gjennomføres når det ikke er grunn til å tro at den døde ville ha motsatt seg en slik undersøkelse, eller at en av de nærmeste pårørende har nektet obduksjon (Lov om obduksjon, § 5 og 7).

LOV 2015-05-07 nr. 26

(www.lovdata.no)

Lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova)

Dersom det foreligger et såkalt unaturlig dødsfall, skal legen melde fra til politiet (Lov om helsepersonell §36). Dersom politiet ikke ønsker å begjære rettsmedisinsk obduksjon, kan legen begjære medisinsk obduksjon (under de forutsetninger som er nevnt i avsnittet over).

Dødsfall anses unaturlig dersom det kan skyldes:

  • drap eller annen legemskrenkelse,
  • selvmord eller selvvoldt skade,
  • ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke o.l.,
  • yrkesulykke eller yrkesskade,
  • feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade,
  • misbruk av narkotika og
  • ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet.

Som unaturlig meldes også:

  • dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest og
  • funn av ukjent lik.

(Forskrift til leges melding til politiet om unaturlig dødsfall, §2)

FOR 2000-12-21 nr  1378

(www.lovdata.no)

Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.

Ved obduksjon blir alle organene systematisk undersøkt. Deretter legges de tilbake i liket. I de tilfeller hvor hjernen fikseres for nevropatologisk undersøkelse, blir hjernen kremert og satt ned på anonym minnelund etter at den nevropatologiske undersøkelsen har blitt utført.

Etter obduksjonen stelles den avdøde og det vil normalt ikke være mulig å se at en obduksjon har blitt utført etter at den avdøde har blitt lagt tilbake i kista. Det er derfor ikke noe i vegen for at de etterlatte kan se den avdøde etter at obduksjon har blitt utført. Normalt vil ikke obduksjon føre til forsinkelse av begravelsen.