• Pankreasamylase erstatter amylase

  Fra 25. oktober vil Laboratoriemedisin i Tromsø utføre analysen pankreasamylase (amylase, pankreas). Da vil (total)-amylase fjernes på analysetilbudet.

 • Tromboseutredning:

  Fra 15.9.21 endres navn på analysepakkene for tromboseutredning.De nye pakkene vil hete "Arvelig trombosetendens" og "Gjennomgått trombose"

 • Kiral analyse av amfetamin i urin

  Fra 19. august 2021 tilbyr Laboratoriemedisin kiral analyse av amfetamin i urin. Analysen er aktuell ved oppfølging av pasienter som behandles med amfetaminholdige preparater for å skille mellom medisinsk og illegal bruk av amfetamin.

 • Kvalitative rusmiddelanalyser i serum avvikles

  Fra 1. mai 2021 vil det ikke lengre være mulig å rekvirere kvalitative rusmiddelanalyser (utgitt som påvist/ ikke påvist) i serum ved fagområdet Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin. Kvalitative analyser av rusmidler i serum er sjeldent indisert ved oppfølging av ruslidelser, da disse som regel har betydelig kortere påvisningstid i blod enn i urin. Samtlige av rusmiddelanalysene i serum som nå avvikles vil fortsatt være tilgjengelig for rekvirering i urin.

 • NYTT om utredning av peanøtt allergi

  Fra og med 03.05.2021 innfører Laboratoriemedisin UNN Tromsø, reflekstesting for sIgE mot peanøtt allergene komponenter (Ara h1, 2, 3, 6, 8) ved positive utslag på sIgE peanøtt (F13). Dersom rekvirenten ikke ønsker at vi går videre med refleksanalyseringen, må dette oppgis.

 • Informasjon til våre rekvirenter angående sars-coronavirus-2 (covid-19)-serologi

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har etablert to serologiske analyser for sars-CoV-2 (viruset som forårsaker covid-19). En av testene påviser IgG mot viralt S-protein (tilstede både etter infeksjon og vaksinasjon). Den andre påviser antistoff mot viralt N-protein (tilstede i noen mdr. etter infeksjon). Begge tester utføres på samtlige prøver.

 • Kopisvar av laboratorieundersøkelser til røntgen

  Legekontorene trenger ikke å be om å få sendt kopi av laboratoriesvar til røntgenavdelingene ved sykehusene i Helse Nord når pasienten tar prøver i forkant av røntgenundersøkelser. Labsvar på analysene HB, TRC, PT-INR, APTT, KREAT og CRP blir automatisk tilgjengelig i fagsystemet ved røntgenavdelingene. For pasienter som skal til Aleris må det fortsatt sendes kopisvar.

 • Omlegging av mikrobiologisk analysetilbud i forbindelse med nytt koronavirus

  Det store og økende antall prøver for undersøkelse for det nye koronaviruset (SARS-CoV-2/COVID-19) skaper utfordringer for mikrobiologiske laboratorier. Det er dels et kapasitetsproblem for å utføre analyser og dels en bekymring for framtidig mangel på prøvetakingsutstyr, fram for alt prøvepinner, men også virus transportmedium/UTM.

 • Omlegging av mikrobiologisk fæces-diagnostikk

  Omlegging av mikrobiologisk fæces-diagnostikk Den 24/2-20 skjer en stor endring i håndteringen av mikrobiologisk fæces-diagnostikk ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Hittil har primærdiagnostikken ved diarétilfeller bestått av en rekke ulike metoder som hurtigtester, PCR-metoder, dyrkning og mikroskopi. Etter denne dato vil diagnostikken primært gjøres med såkalt multiplex-PCR mot en rekke diaréfremkallende virus, bakterier og parasitter. 

 • Endring i analysemetode for rusmiddelanalyser i urin

  Fra 6. januar 2020 endrer vi analysemetode for screening av rusmidler i urin ved fagområdet Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin. Rusmiddelscreening vil heretter utføres med kromatografisk og massespektrometrisk analysemetode (lc-ms/ms). En viktig målsetning med endringen er økt analysekvalitet og mer rasjonell rusmiddeltesting. Det blir tilgjengelig nye rekvisisjoner hvor man rekvirerer basispakke for rusmidler i urin istedet for screening. Les mer for bakgrunn, rekvirering og resultatrapportering.

 • S-CCD (Bromelin) o214 IgE

  Fra 16.12.2019 utfører seksjon for Immunolog og Allergi, UNN-Tromsø ny test for allergi: S-CCD (Bromelin) o214 IgE

 • Ekspress over natt forsendelser jul/nyttår 2019 til UNN Tromsø

  Julepost

  «Bedriftspakke ekspress over natten» (BPX) som sendes mandag 23.12 vil utleveres julaften, tirsdag 24.12. BPX som sendes tirsdag 24.12, vil utleveres fredag, 27.12. Det samme gjelder for nyttårshelgen. BPX som sendes fredag 27/12 med fraktetikett med lørdagsutlevering vil leveres lørdag 28/12. Helligdager regnes som søndag.

 • Nytt om tolkning av resistensbestemmelse av bakterier ved AMS

  Nytt om tolkning av resistensbestemmelse av bakterier ved AMS I 2019 ble definisjonen av følsomhetskategoriene (S, I og R) fra EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptiblity Testing) endret. Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) vil i samsvar med dette endre sin tolkning av resistensbestemmelse av bakterier som sendes ut til rekvirentene.

 • Ny metode for måling av fritt hemoglobin i plasma (HemoCue plasma low Hb)

  Metoden er tatt i bruk fra 19.06.2019 ved Laboratoriemedisin, og det er en metode med bedre sensitivitet enn den gamle. Det er også tatt i bruk metode for analysering av polymorfnukleære og mononukleære celler (PMN, MN celler) i diverse kroppsvæsker (diff. telling av hvite i kroppsvæsker: pleuravæske, ascitesvæske, dialysat, leddvæske, og synovialvæske (prostetiske ledd)).

 • Kryoglobuliner: Nye prøvetakningsrutiner

  F.o.m. 14.juni 2019 innfører Laboratoriemedisin nye prøvetakingsrutiner for S-Kryoglobulin. Fra samme dato opphører tilbud om undersøkelse av kryoprecipitat på positive prøver. Se oppdatert analyseinformasjon i laboratoriehåndboken. Analysen vil nå også være tilgjengelig for elektronisk rekvirering hos primærhelsetjenesten.

 • Salmonella serologi

  Analyse av Salmonella-antistoffer avvikles hos underleverandøren vår, NLSH Bodø. Denne analysen er dermed ikke lengre tilgjengelig i Norge. Analysen har hovedindikasjon reaktiv artritt som følge av intestinal Salmonella-infeksjon og avvikles pga. lav positiv prediktiv verdi i lav-prevalenssettingen som vi har i Norge.

 • Forsinkelser i prøveforsendelser

  På grunn av den pågående streiken i SAS, vil man måtte påregne forlenget leveringstid på ekspress over natt med Posten/Bring. Det samme gjelder for Jetpak, som også er avhengig av SAS, da Norwegian ikke tillater biologisk materiale.

 • Bestilling av forbruksvarer

  Etter omlegging av laboratoriehandboka på ny server får man feilmelding når man skal sende bestillingen. Leverandøren jobber med og få denne funksjonen tilgengelig igjen.

 • Visning av bakteriologisk labsvar i DIPS

  F.o.m mandag 04.02.19 er bakteriologiske analyser synlige i labark. Resultat vises som «Se.komm.», men funn, resistens og kommentarer må leses i arkfanen for rekvisisjoner.

 • Forsendelser med Ekspress over natt i jul/nyttår 2018

  13

  Vær obs på forsendelser i jul og nyttår. Helligdager i julen betraktes som søndag. «Bedriftspakke ekspress over natten» (BPX) som sendes fredag 21.12 med lørdagsutlevering leveres som vanlig lørdag, mens uten lørdagsutlevering blir det utlevert julaften, mandag 24.12. Samme problematikk gjelder nyttårshelgen. Ettersom helligdager betraktes som søndag, vil forsendelser julaften og nyttårsaften ikke bli utlevert før første ordinære arbeidsdag etter helligdag.

 • Rekvisisjon til rusmiddelanalyser

  Siste versjon av alle rekvisisjoner skal brukes. For rusmiddelanalyser i urin, opplever vi at det brukes mange ulike versjoner og gamle kopier av rekvisisjoner hvor opplysningene ikke alltid er riktige.

 • Oppdatering av gamle svar på syfilis-serologi

  På grunn av en datateknisk feil er svar på syfilis totalantistoff analysert ved referanselaboratoriet ved Ullevål sykehus ikke gått ut til våre rekvirenter. Dette gjelder prøver tatt fra 2016 til dags dato. Feilen rettes nå opp og det medfører at det vil komme en del svar på denne analysen i DIPS til signering. Analysen er en del av en analysepakke for syfilis-serologi og svar med medisinsk vurdering/tolkning er gått ut tidligere med de øvrige analysene i pakken, slik at dette ikke innebærer noen ytterligere oppfølging av de aktuelle pasientene fra rekvirentens side. Det er imidlertid nødvending å sende svarene ut slik at komplett svar ligger tilgjengelig i DIPS. Ta eventuelt kontakt med laboratoriet ved spørsmål rundt dette.

 • Serologisk diagnostikk av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae legges ned

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har besluttet å legge ned Mycoplasma pneumoniae- og Chlamydia pneumoniae-serologi. Analysene har begrenset klinisk verdi da testene har lav sensitivitet og spesifisitet og prøvesvar kommer som regel sent i infeksjonsforløpet. Nasopharynxprøve på virustransportmedium til PCR har lenge vært anbefalt fremfor serologi og AMS tilbyr sensitive og robuste PCR-analyser som gir mer tidsriktig og sikrere diagnostikk enn serologi. Nedleggelsen begrunnes i flere faktorer. Det er høy seroprevalens for IgG mot begge agens i befolkningen på grunn av hyppig primærinfeksjon og reinfeksjon. Sikker serologisk diagnose av aktuell infeksjon krever derfor påvisning av titerstigning i konvalesent serum sammenlignet med akutt serum. I praksis leveres kun akutt eller konvalesent serum og vi står igjen med en enkeltstående kvantitativ vurdering av IgM. IgM er noe uspesifikk og lite sensitiv i en setting med reinfeksjon. Vi har observert en høy andel med sannsynlig falsk positive resultater og ytelse i sammenlignende prøver har vært utilfredsstillende. Videre fører synkende etterspørsel til at prøver må samles opp før analyse. Dette forsinker prøvebehandlingen ytterligere. Da analysene i tillegg er svært arbeidskrevende, velger AMS å legge ned tilbudet.

 • Oversikt prøvetakingsutstyr mikrobiologiske prøver

  Avdeling for Mikrobiologi og Smittevern har laget en oversikt over Mikrobiologiske analyser og ulike prøvetakningsglass/transportmedier. Denne finnes i Laboratoriehåndboken under Fagområder – Mikrobiologi – Prøvetakning: Prøvetakningsoversikt mikrobiologiske prøver (Utskriftsvennlig format). Vi anbefaler alle som tar mikrobiologiske prøver om å skrive denne ut og ha den hengende der dere tar prøvene til mikrobiologi.

 • eSwab- endring av farge på kork

  Etter ønske fra rekvirenter og ulike laboratorier har Copan besluttet at eSwab rosa kork endres til eSwab med hvit kork. Dette på grunn av stadig forveksling mellom eSwab med rosa kork og virus transportmedium som har rød kork.

 • Innsending av prøver til histopatologisk undersøkelse.

  Vi har hatt flere tilfeller av prøver som har ligget mange dager på fikseringsvæske før vi mottar dem. Dette er ikke bra, da kvaliteten kan forringes og det kan få innvirkning på resultatene av analyser på disse prøvene hos oss. Det er derfor viktig å sende inn prøvene samme dag, eller så snart som mulig etter prøvetaking.

 • Prøveforsendelse Ekspress over natt

  Vi ser at det er en del feil bruk av fraktetiketter. Lørdagsetikett FL1 skal KUN brukes på forsendelser fredag. Denne frakten koster dobbelt så mye som frakten på en ukedag, så misbruk av denne vil kunne føre til at tilbudet forsvinner.

 • Kalium

  Nye holdbarhetsstudier viser at kalium er holdbart på serum med gel i 4 døgn. Så fremt prøvematerialet ankommer tidsnok til laboratoriet er det ikke lenger nødvendig å avpipettere kalium. Dersom bilirubin er bestilt i tillegg, lysbeskyttes gelglasset med folie.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018