Indikasjon:
Person som innfrir FHI sine kriterier for testing: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus. Dette bl.a. gjelder ved mistanke om luftveisinfeksjon, smitteoppsporing og anbefalinger/pålegg fra myndighetene.

Prøvetaking:
Husk å følge anbefalte smittevernrutiner for beskyttelsesutstyr:
- For sykehus: Se lokale smittevernrutiner på intranett. 
- For primærhelsetjenesten: Se FHI sin side: Prøvetaking - praktisk gjennomføring

Det tas kun 1 prøve per pasient. Primært anbefales prøve fra svelg OG nasofarynks (samme pensel) i egnet virustransportmedium, se: UTM-RT (VIRUS TRANSPORTMEDIUM). (Laboratoriet følger FHI sine anbefalinger: Prøvetaking - praktisk gjennomføring.) Fremre neseprøve analyseres også, men obs at dette prøvematerialet har lavere sensitivitet og økt risiko for inkonklusive resultat. (Risiko for inkonklusive kan reduseres ved at man vrir penselen litt ekstra inntil slimhinnen i neseboret og dermed får med litt ekstra prøvemateriale.) Spyttprøve godtas ikke per dags dato pga. utfordringer med våre PCR-analyser og usikre testegenskaper. For å sikre tilstrekkelig materiale (ved bruk av pensel) anbefales prøvetakingsutstyr med minst 3 mL virustransportmedium.

- For prøvetaking fra svelg: Se beskrivelse av prøvetaking her: Halsprøve  
- For prøvetaking fra nasofarynks, se beskrivelse av prøvetaking her: Nasofarynksprøve 

Alternativt kan prøve tas (når pasienten er isolert) fra nedre luftveier:
- Ekspektorat 
- Trakealsekret
- BAL
- Indusert sputum (frarådes pga. aerosoldannelse)

Det kan være aktuelt med serumprøve i tillegg til luftveisprøve ved akutt infeksjon. Se indikasjoner i laboratoriehåndboken.

For optimal prøvehåndtering anbefales det at opplyses om følgende:
1. Symptomer og dato for symptomstart
2. Dato for eventuell kjent eksponering
3. Vaksinestatus: Dato for siste vaksinedose og navn til vaksinen (spesielt hvis vaksinert i utlandet). 

Laboratoriet videresender jevnlig prøver med påvist virus til FHI for analyse hos dem. Prioritering av slike prøver er basert på mottatt informasjon. Relevant informasjon sendes også til FHI hvis prøven videresendes.

Forsendelse:
Prøven holdes kjølig inntil sending. Prøven sendes med adekvat utfylt rekvisisjon til:

Universitetssykehuset Nord Norge
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Svar:
Mikrobiologisk laboratorium setter opp analysen både på dag- og kveldstid. Prøver som ankommer laboratoriet innen kl.09.00 blir normalt svart ut samme ettermiddag.
Analysen kan være negativ i tidlig sykdomsforløp (tross reell infeksjon). Følg lokale smittevernrutiner for oppheving av eventuell karantene/isolasjon. Ny prøve bør vurderes ved forverring av akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste og/eller tungpustethet, hvor første prøve var negativ. 

Sist revidert 18.10.21