Oppdatering av gamle svar på syfilis-serologi

På grunn av en datateknisk feil er svar på syfilis totalantistoff analysert ved referanselaboratoriet ved Ullevål sykehus ikke gått ut til våre rekvirenter. Dette gjelder prøver tatt fra 2016 til dags dato. Feilen rettes nå opp og det medfører at det vil komme en del svar på denne analysen i DIPS til signering. Analysen er en del av en analysepakke for syfilis-serologi og svar med medisinsk vurdering/tolkning er gått ut tidligere med de øvrige analysene i pakken, slik at dette ikke innebærer noen ytterligere oppfølging av de aktuelle pasientene fra rekvirentens side. Det er imidlertid nødvending å sende svarene ut slik at komplett svar ligger tilgjengelig i DIPS. Ta eventuelt kontakt med laboratoriet ved spørsmål rundt dette.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018