Kontakt oss:

Tromso: 
77 62 70 10
Vakthavende lege: 90 59 28 96

 

Nyheter

 • Informasjon til våre rekvirenter angående sars-coronavirus-2 (covid-19)-serologi

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har etablert to serologiske analyser for sars-CoV-2 (viruset som forårsaker covid-19). En av testene påviser IgG mot viralt S-protein (tilstede både etter infeksjon og vaksinasjon). Den andre påviser antistoff mot viralt N-protein (tilstede i noen mdr. etter infeksjon). Begge tester utføres på samtlige prøver.

 • Omlegging av mikrobiologisk analysetilbud i forbindelse med nytt koronavirus

  Det store og økende antall prøver for undersøkelse for det nye koronaviruset (SARS-CoV-2/COVID-19) skaper utfordringer for mikrobiologiske laboratorier. Det er dels et kapasitetsproblem for å utføre analyser og dels en bekymring for framtidig mangel på prøvetakingsutstyr, fram for alt prøvepinner, men også virus transportmedium/UTM.

 • Omlegging av mikrobiologisk fæces-diagnostikk

  Omlegging av mikrobiologisk fæces-diagnostikk Den 24/2-20 skjer en stor endring i håndteringen av mikrobiologisk fæces-diagnostikk ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Hittil har primærdiagnostikken ved diarétilfeller bestått av en rekke ulike metoder som hurtigtester, PCR-metoder, dyrkning og mikroskopi. Etter denne dato vil diagnostikken primært gjøres med såkalt multiplex-PCR mot en rekke diaréfremkallende virus, bakterier og parasitter. 

 • Nytt om tolkning av resistensbestemmelse av bakterier ved AMS

  Nytt om tolkning av resistensbestemmelse av bakterier ved AMS I 2019 ble definisjonen av følsomhetskategoriene (S, I og R) fra EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptiblity Testing) endret. Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) vil i samsvar med dette endre sin tolkning av resistensbestemmelse av bakterier som sendes ut til rekvirentene.

 • Salmonella serologi

  Analyse av Salmonella-antistoffer avvikles hos underleverandøren vår, NLSH Bodø. Denne analysen er dermed ikke lengre tilgjengelig i Norge. Analysen har hovedindikasjon reaktiv artritt som følge av intestinal Salmonella-infeksjon og avvikles pga. lav positiv prediktiv verdi i lav-prevalenssettingen som vi har i Norge.

 • Visning av bakteriologisk labsvar i DIPS

  F.o.m mandag 04.02.19 er bakteriologiske analyser synlige i labark. Resultat vises som «Se.komm.», men funn, resistens og kommentarer må leses i arkfanen for rekvisisjoner.

 • Oppdatering av gamle svar på syfilis-serologi

  På grunn av en datateknisk feil er svar på syfilis totalantistoff analysert ved referanselaboratoriet ved Ullevål sykehus ikke gått ut til våre rekvirenter. Dette gjelder prøver tatt fra 2016 til dags dato. Feilen rettes nå opp og det medfører at det vil komme en del svar på denne analysen i DIPS til signering. Analysen er en del av en analysepakke for syfilis-serologi og svar med medisinsk vurdering/tolkning er gått ut tidligere med de øvrige analysene i pakken, slik at dette ikke innebærer noen ytterligere oppfølging av de aktuelle pasientene fra rekvirentens side. Det er imidlertid nødvending å sende svarene ut slik at komplett svar ligger tilgjengelig i DIPS. Ta eventuelt kontakt med laboratoriet ved spørsmål rundt dette.

 • Serologisk diagnostikk av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae legges ned

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har besluttet å legge ned Mycoplasma pneumoniae- og Chlamydia pneumoniae-serologi. Analysene har begrenset klinisk verdi da testene har lav sensitivitet og spesifisitet og prøvesvar kommer som regel sent i infeksjonsforløpet. Nasopharynxprøve på virustransportmedium til PCR har lenge vært anbefalt fremfor serologi og AMS tilbyr sensitive og robuste PCR-analyser som gir mer tidsriktig og sikrere diagnostikk enn serologi. Nedleggelsen begrunnes i flere faktorer. Det er høy seroprevalens for IgG mot begge agens i befolkningen på grunn av hyppig primærinfeksjon og reinfeksjon. Sikker serologisk diagnose av aktuell infeksjon krever derfor påvisning av titerstigning i konvalesent serum sammenlignet med akutt serum. I praksis leveres kun akutt eller konvalesent serum og vi står igjen med en enkeltstående kvantitativ vurdering av IgM. IgM er noe uspesifikk og lite sensitiv i en setting med reinfeksjon. Vi har observert en høy andel med sannsynlig falsk positive resultater og ytelse i sammenlignende prøver har vært utilfredsstillende. Videre fører synkende etterspørsel til at prøver må samles opp før analyse. Dette forsinker prøvebehandlingen ytterligere. Da analysene i tillegg er svært arbeidskrevende, velger AMS å legge ned tilbudet.

 • Oversikt prøvetakingsutstyr mikrobiologiske prøver

  Avdeling for Mikrobiologi og Smittevern har laget en oversikt over Mikrobiologiske analyser og ulike prøvetakningsglass/transportmedier. Denne finnes i Laboratoriehåndboken under Fagområder – Mikrobiologi – Prøvetakning: Prøvetakningsoversikt mikrobiologiske prøver (Utskriftsvennlig format). Vi anbefaler alle som tar mikrobiologiske prøver om å skrive denne ut og ha den hengende der dere tar prøvene til mikrobiologi.

 • eSwab- endring av farge på kork

  Etter ønske fra rekvirenter og ulike laboratorier har Copan besluttet at eSwab rosa kork endres til eSwab med hvit kork. Dette på grunn av stadig forveksling mellom eSwab med rosa kork og virus transportmedium som har rød kork.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018