Analysen

Agens/analyser

Mycobacterium tuberculosis spesifikk T-celle respons  

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 28146.
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.

Bilde

http://www.heftpathology.com/cache/com_zoo/images/QFTPlustubes_4238198911153c9407118d53b74c8fff.jpg

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fullblod på spesialrør: QFT-Plus Blood Collection Tubes (4 glass per prøvetakning) 

Prøvetakning og prøvebehandling

Merk alle prøveglass med etikett som identifiserer pasienten. For rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering er det viktig at store etiketter med TQ-endelse settes fra topp til bunn på røret. Her er det en etikett for hvert prøveglass, og det er viktig å få rett etikett på rett prøveglass.

Farge kork

prøveglass

Endelse på etikett

Grå

TQN

Grønn

TQ1

Gul

TQ2

Lilla

TQM

  1. Prøver til Quantiferon TB Gold Plus skal tas i rekkefølgen som angitt på bildet ovenfor (grå-grønn-gul og til slutt lilla).
  2. Fyll hvert rør med 1 ml blod (se svart merke på prøveglasset). Det validerte området for denne testen er fra 0,8-1,2 ml, dersom blodnivået er utenfor det angitte området skal det tas ny prøve. Dersom en butterflynål benyttes skal man benytte et tomt «kasterør» for å sikre at forbindelsen fylles før rør til TB Quantiferon fylles.
  3. Etter prøvetaking skal rørene ristes/blandes 10 ganger slik at hele innsiden er dekket av blod. Dette gjøres for å sikre at alle antigener i prøven blandes med blodet. NB! Rørene må ha en temperatur på 17-25 ºC når de ristes. For kraftig risting kan medføre at gel løsner og gir feil resultater.
  4. Deretter skal rørene settes i en inkubator som holder 37±1 ºC snarest og innen 16 timer. Prøvene skal holde romtemperatur før de settes i inkubator (22±5 ºC). Inkuber prøvene stående i 16-24 timer ved 37±1 ºC.
  5. Etter inkubering kan prøvene oppbevares 3 dager ved 4-27 ºC før de sentrifugeres. Sentrifuger prøvene på >2500 rcf i 15 minutter, og send prøvene til laboratoriet på UNN. Ferdig sentrifugerte prøver har en holdbarhet på 28 dager ved 2-8 ºC.

Analyseringsintervall

Utføres normalt 2 ganger per uke

Analysemetode

Interferon gamma release assay (IGRA). Måler cellemediert interferon gamma (INF-γ) respons mot peptidantigener fra Mycobacterium tuberculosis-komplekset. Ved tidligere eksponering for M. tuberculosis complex vil pasientens T-celler produsere INF-γ under inkubering i rørene. Mengden av INF-γ måles deretter ved enzyme immunoassay (EIA).

Klinisk

Indikasjoner

•    Screening av definerte risikogrupper
•    Smitteoppsporing ved utbrudd
•    Påvisning av latent tuberkulose før planlagt immunsupprimerende behandling
Begrensninger:
•    Testen skiller ikke mellom latent og aktiv tuberkulose, men kan benyttes som supplement ved utredning av aktiv sykdom på grunn av høy negativ prediktiv verdi 
•    Spesielt hos barn under 4 år og ved betydelig immunsuppresjon har testen usikker sensitivitet. Hos disse pasientgruppene sees flere inkonklusive resultater enn hos immunfriske voksne. Ved gjentatte inkonklusive resultater på grunn av lav verdi i positiv kontroll (mitogen) anbefales T-SPOT.TB på Folkehelseinstituttet (se fhi.no). 

Tolkning

NEGATIV: Metoden har variabel sensitivitet, særlig for enkelte pasientgrupper (f.eks. hos små barn, ved immunsvikt, og ved TB i anergisk fase). For å konkludere med negativt resultat etter kjent smitteeksponering må det ha gått minst 8-10 uker. 

GRÅSONE: Metodens sensitivitet har vist seg variabel, særlig for enkelte pasientgrupper (f.eks. små barn og pasienter med immunsvikt). Ved reell mistanke om aktiv tuberkuløs sykdom anbefales innsending av egnet prøvemateriale til direkte agenspåvisning. Ny prøve anbefales etter 3-6 uker.

SVAKT POSITIV: Resultatet ligger like over cutoff for analysen. Analysen skiller ikke mellom latent infeksjon og aktiv sykdom. Ved mistanke om aktiv tuberkuløs sykdom anbefales innsending av egnet prøvemateriale til direkte agenspåvisning. Ny prøve anbefales etter 3-6 uker.

POSITIV (> 0,70 IU/ml): Smitte med bakterier i M. tuberculosis-komplekset (M. tuberculosis, M. bovis m. fl.) er sannsynlig. Analysen skiller ikke mellom latent infeksjon og aktiv sykdom. Ved mistanke om aktiv tuberkuløs sykdom anbefales innsending av egnet prøvemateriale til direkte agenspåvisning. 

INKONKLUSIV: Testen kan bli inkonklusiv ved nedsatt cellemediert immunforsvar, men også ved feil under prøvetaking, inkubering og transport. Vennligst gjennomgå rutinene for prøvebehandling før ev. ny prøve sendes.
 

Merknader

For rekvirenter i Finnmark, Troms og deler av Nordland som sender prøver til UNN Tromsø: Prøvetakingskit for QuantiFERON®- TB Gold Plus bestilles fra Forsyningsavdelingen ved UNN Tromsø, telefon 77 62 64 09.