Analysen

Agens/analyser

Rutineundersøkelser: 
Det analyseres for en rekke diaréfremkallende virus, bakterier og parasitter: Norovirus, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus, Campylobacter sp, Salmonella sp, Yersinia enterocolitica, Vibrio sp, Shigella sp, enteroinvasiv E coli (EIEC), enterohemoragisk E coli (EHEC), enteropatogen E coli (EPEC), enterotoksigen E coli (ETEC), enteroaggregativ E coli (EAEC), Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium sp.

Som hovedregel undersøkes alle prøver for alle disse agens.

Analyser som må bestilles ekstra: 
Undersøkelse for Clostridioides difficile (tidligere Clostridium difficile) og for parasitter utover de som er angitt må bestilles separat. For mer informasjon, se nederst på denne siden eller under den enkelte analyse.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces

Prøvetakning og prøvebehandling

Benytt FecalSwab. Følg produsentens pakningsvedlegg for beskrivelse. Transportmediet fås ved å kontakte forsyningsavdelinga ved UNN, tlf. 776 26409.

FecalSwab innsamling og transportsystem er ment å bli brukt med medium, rør og vattpinner gitt i posen. Bruken av rør med medium eller vattpinner fra en annen kilde er ikke kvalifisert for bruk med FecalSwab og kan påvirke funksjonen av produktet og laboratorieprøver. 

Hvis mediet ikke er å få tak i, kan det til nød benyttes fæces på vanlig prøveglass uten tilsetning. Oppkast er heller ikke optimalt prøvemateriale, men vil aksepteres og kun analyseres for virus.

Kort bruksanvisning FecalSwab:
1. Ta ut prøvetakningsrør og pensel og utfør prøvetakning

  • direkte i rektum; penselen føres inntil 1-2 cm inn i rektum
  • fra fæcesprøve; ved normal/løs avføring føres penselen ned i fæces og opp igjen, ved hard avføring brukes penselen som en spatel for å få med en liten mengde fæces.
  • pass på at det er synlig fæces på pinnen.

2. Åpne korken og sett penselen i røret, brekk applikatoren i knekkpunktet
3. Skru på korken og merk prøverøret med pasientinformasjon og rekvisisjonen med kliniske opplysninger.
4. Prøven bør oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.

Les pakningsvedlegget for mer utfyllende informasjon.

Oppbevaring

Prøven bør oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.

Forventet svartid

Prøver som har ankommet oss innen kl 9 om morgenen (unntatt søndager) vil som hovedregel analyseres og svares ut samme dag. Enkelte positive funn, spesielt bakteriefunn, vil kunne kreve videre undersøkelser. Det vil i de tilfeller bli sendt et ekstrasvar senere og svartid for slike svar vil variere. 

Analysemetode

Multiplex polymerase chain reaction (PCR).

Klinisk

Indikasjoner

Mange gastroenteritter går over av seg selv uten spesifikk behandling. I mange tilfeller, spesielt i allmennpraksis, vil et prøvesvar ikke få konsekvenser for håndteringen av tilfellet, og det vil ikke være nødvendig å ta prøve.

I en del tilfeller vil det være indikasjon for prøvetakning ved akutt eller langvarig gastroenteritt. Dette kan gjelde spesielle situasjoner (importdiaré, lokalt utbrudd av akutt tarmsykdom, utbrudd på institusjon, mistanke om mat- eller vannbåren infeksjon), sykdom hos spesielle grupper (småbarn, immunsupprimerte, personer som håndterer mat), ved alvorlig klinikk (feber, blodig diaré, mistanke om HUS) og ved langvarig diaré (over 2-3 uker). Se avsnittet Gastroenteritt under Kliniske problemstillinger.

Tolkning

Besvares som Påvist eller Ikke påvist for hvert enkelt agens. Enkelte positive funn, spesielt bakteriefunn, vil kunne kreve videre undersøkelser. Det vil i de tilfeller bli sendt et tilleggssvar senere. 

Merknader

Pasienthistorie med sykdomsforløp, symptomer og evt. smittested er viktig for tolkning av resultatet.

Analyser som må bestilles ekstra: Undersøkelse for Clostridioides difficile (tidligere Clostridium difficile) har spesielle indikasjoner. Undersøkelsen inngår derfor ikke i multiplex-PCR og må bestilles ekstra. Indikasjon for undersøkelsen er mistanke om antibiotikaindusert diaré og pseudomembranøs colitt. Det må foreligge opplysninger om at pasienten har fått antibiotika, cytostatika eller strålebehandling. 

Undersøkelse for parasitter ut over de som er angitt må også bestilles separat. Dette gjelder særlig undersøkelse for egg fra ulike ormer i tarm. Disse gir sjeldent diaré. Prøvematerialet er som tidligere fæces på prøveglass med Ecofix. Undersøkelsen gjøres med mikroskopi.

Kontrollprøver:
Det er i de fleste tilfeller ikke nødvendig med kontrollprøver etter påvist infeksjon. Unntaket er enkelte personer som på grunn av arbeidssituasjon eller oppholdssted kan utgjøre en risiko for videre smittespredning. Se lenke til Folkehelseinstituttet om kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner ved å klikke her
Eventuelle kontrollprøver for tarmpatogene bakterier utføres ved dyrkning fra FecalSwab.