Analysen

Agens/analyser

Rutineundersøkelser: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia

Spesielle indikasjoner: Enteroinvasiv E.coli (EIEC), Enteropatogen E.coli (EPEC), Enterohemorrhagisk E.coli (EHEC), Vibrio cholerae, Vibrio species, Plesiomonas shigelloides, Aeromonas hydrophiliae.

 

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27038

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fæces

Prøvetakning og prøvebehandling

Benytt Fecal Swab (som inneholder Cary Blair). Følg produsentens pakningsvedlegg for beskrivelse. Transportmediet fås ved å kontakte forsyningsavdelinga ved UNN, tlf. 776 26409.

FecalSwab innsamling og transportsystem er ment å bli brukt med medium, rør og vattpinner gitt i posen. Bruken av rør med medium eller vattpinner fra en annen kilde er ikke kvalifisert for bruk med FecalSwab og kan påvirke funksjonen av produktet og laboratorieprøver. Hvis mediet ikke er å få tak i, kan det til nød benyttes vanlig prøveglass uten tilsetning.

Kort bruksanvisning:

1.    Ta ut prøvetakningsrør og pensel og utfør prøvetakning:

 • direkte i rektum; penselen føres inntil 1-2 cm inn i rektum
 • fra fæcesprøve; ved normal/løs avføring føres penselen ned i fæces og opp igjen, ved hard avføring brukes penselen som en spatel for å få med en liten mengde fæces

2.    Åpne korken og sett penselen i røret, brekk applikatoren i knekkpunktet

3.    Skru på korken og merk prøverøret med pasientinformasjon og rekvisisjonen med kliniske opplysninger.

4.    Prøven bør oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.

Les pakningsvedlegget for mer utfyllende informasjon.

 

Forventet svartid

2 dager hvis negativ

>2 dager hvis ved nødvendig etterarbeid

Analysemetode

Dyrkning

Klinisk

Indikasjoner

Indikasjon for undersøkelse på Tarmpatogene bakterier:

 • Mistanke om bakteriell gastroenteritt
 • Diaré
 • Kontrollprøve

Indikasjon for EIEC:

 • Utenlandsreise som er innenfor 3 mnd.

Indikasjon for EPEC:

 • Kronisk diaré hos barn < 5 år, eller diaré hos barn < 5 år etter reise til utviklingsland.
 • Utbrudd av diare blant barn i barnehage eller barneavdeling.

Indikasjon for EHEC:

1. Ved kliniske symptomer:

A) Sterk anbefaling

 • Klinisk HUS, mulig eller sannsynlig; alle aldre
 • Blodig diaré; alle aldre
 • Diaré hos barn under skolealder (≤ 5år)

B) Moderat anbefaling 

 • Sannsynlig infeksjonsutløst diaré hos
 • sykehjemspasienter (økt risiko for død ved EHEC-infeksjon)
 • sterkt immunsupprimerte pasienter ( økt mottakelighet for smitte)
 • personer i smitterisikogruppe 1 (personer i næringsmiddelvirksomhet eller som håndterer mat som skal serveres rå eller uten ytterligere oppvarming, inklusive barnehageansatte som håndterer mat) (økt risiko for smittespredning via mat)

C) Svak anbefaling (basert på risikovurdering)

 • Sannsynlig infeksjonsutløst diaré hos
 • personer som kan ha vært utsatt for laboratorieassosiert smitte med EHEC
 • personer (eks. bønder, veterinærer) som har hatt kontakt med drøvtyggere

 

2. Ved smitteoppsporing (rundt et tilfelle med HUS-assosiert EHEC, eller ved utbrudd med HUS-assosiert EHEC eller lavvirulent EHEC): se Smittevernveilederens kapittel om E. coli-enteritter

 • Personer som har epidemiologisk link (familiemedlemmer og andre nære kontakter til tilfellet), uavhengig om diaré eller ikke.  

 

Indikasjon for Vibrio cholerae, Vibrio species, Plesiomonas shigelloides, Aeromonas sp:

 • Diaré etter opphold i sydlige strøk, særlig Østen, der disse kan forekomme. Sjømat er ofte en viktig smittekilde.

Reiser som er innenfor 3 mnd.

 

Tolkning

Vekst av… eller … ikke påvist.

Merknader

Viktig å nevne kliniske opplysninger, da dette kan generere tilleggsundersøkelser. Se indikasjoner.

Prøver bør sendes fortløpende i stedet for å samle de opp, for å unngå at prøvene blir for gamle.

Kontrollprøver

Se link til Folkehelseinstituttet om kontrollprøver ved å klikke her.