Analysen

Agens/analyser

Metoden måler antall bakteriebærende partikler i en definert mengde luft: CFU

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Den mikrobiologiske kontrollen utføres ved å måle antall bakterier i en gitt mengde luft

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøvene taes av hygienesykepleier eller annet kvalifisert personale med tilgang til luftprøvetakings-maskin. Egen prosedyre for prøvetaking følger med maskinen.

Klinisk

Indikasjoner

Luftprøver taes kun i operasjonsavdelinger og andre arealer med spesielle krav til luftkvalitet (for eksempel produksjonslokaler på apoteket).
Ref. forskrift av 5. juli 1996 om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner, § 2-2.

Tolkning

Utføres av hygienesykepleier eller annet kvalifisert personale

Merknader

Prøvene bringes til Mikrobiologisk avdeling samme dag som prøvene tas, evt. sendes i posten. Skålene kan også bli inkubert og avlest hos rekvirent