Analysen

Agens/analyser

Mikrobiologisk kontroll av luftkvalitet i operasjonsavdelinger og andre arealer med spesielle krav til luftkvalitet. Metoden måler antall bakteriebærende partikler i en definert mengde luft. Oppgis som CFU/m3 luft.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 28144

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Agarskåler fra luftprøvetakings-maskin.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøvene tas av hygienesykepleier eller annet kvalifisert personale med tilgang til luftprøvetakings-maskin. Egen prosedyre for prøvetaking følger med maskinen. Agarskåler og rekvisisjoner merkes med lokalisajson og leveres til Avdeling for mikrobiologi og smittevern.

Klinisk

Indikasjoner

Luftprøver taes kun i operasjonsavdelinger og andre arealer med spesielle krav til luftkvalitet (for eksempel produksjonslokaler på apoteket). Ref. forskrift av 5. juli 1996 om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner, § 2-2.

Tolkning

Utføres av hygienesykepleier eller annet kvalifisert personale

Merknader

Prøvene bringes til Mikrobiologisk avdeling samme dag som prøvene tas, evt. sendes i posten. Skålene kan også bli inkubert og avlest hos rekvirent