Analysen

Agens/analyser

Mykobakterier

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. TB-lab tlf. 776 27019

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Flytende respiratoriske prøver, inkludert ekspektorat, indusert sputum og bronkial alveolær lavage (BAL).

Ventrikkelskyllevæske, pleuravæske, urin, utskraping, aspirat, flytende materiale, puss, vevsbiter, spinalvæske, blod.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven skal tas i sterile beholdere, uten tilsetning av konserveringsmiddel (sprit eller formalin).

Ekspektorat: Prøve tas fra det første oppspyttet om morgenen, og før det første måltidet. Pasienten må instrueres i å hoste opp fra brystet (helst 5–10 ml). For å få dette til kan det hjelpe å puste dypt inn flere ganger, deretter hoste opp og spytte direkte i prøveglasset. Kanten på prøveglasset bør holdes under underleppen slik at utsiden av glasset ikke tilsøles.

Det bør tas minst tre prøver: én prøve hver dag på tre påfølgende dager. Det er nødvendig å forklare pasienten at munnspytt ikke kan brukes, men at det er nødvendig å få opp materiale fra nedre luftveier.

Indusert sputum: Inhalasjon av 3 % sterilt hypertont saltvann ved hjelp av et forstøverapparat kan ofte få pasienten til å produsere ekspektorat.

BAL:etter installasjon av fysiologisk saltvann gjennom bronkoskop. Minst 5 ml væske oppsamles i steril beholder.

Ventrikkelskyllevæske: Det bør tas tre prøver: én prøve hver dag på tre påfølgende dager. Prøven skal tas rett etter oppvåkning om morgenen, minst åtte timer etter siste måltid.
1. Nasogastrisk sonde plasseres. Klinisk/auskultatorisk plasseringskontroll.
2.Mageinnholdet aspireres i en 50 ml sprøyte og overføres til en steril beholder.
3. 50–75 ml sterilt vann (ikke saltvann) settes ned på sonden, hvoretter det påny aspireres. Dette aspiratet tilsettes det første.

Må leveres innen 1 time. Ring og avtal med TB-lab. Hvis dette ikke er mulig, kan prøven nøytraliseres med Natriumbikarbonat 0,5 mmol/ml til pH 7 (urinstix).

Morgenurin: Ved dyrkning av mykobakterier i urin anbefales tre prøver av morgenurin på tre påfølgende dager. En midtstråleprøve oppsamles i steril prøvebeholder (minst 20 ml).

Utskraping, aspirat, flytende materiale, puss eller biopsi: Dersom lang transport kan det tilsettes noen dråper saltvann for å hindre uttørking. Bruk minst mulig saltvann for å unngå saltvannstoksisitet.

Spinalvæske: Spinalvæske samles aseptisk i en steril prøvebeholder eller i sprøyte som lukkes med egen propp (må ikke innsendes med påsatt kanyle). Fordi antall bakterier kan være lavt og ujevnt fordelt vil dyrkning av et stort prøvevolum (minst 2-3 ml spinalvæske) øke sjansen for å påvise mykobakterier.

Blod: BD Bactec, Myco/F Lyctic (glassflasker). Finnes på TB-lab og prøvemottaket.

Fæces: Fæces i prøvebeholder uten tilsetning (ca 5 ml). Mykobakteriedyrkning av fæcesprøve er sjeldent aktuellt.

Oppbevaring

Ikke la prøven stå i sollys fordi mykobakterier kan dø under UV- stråler.

Prøven settes i kjøleskap i +4 °C hvis den ikke kan pakkes og sendes umiddelbart etter prøvetakingen.

Holdbarhet

Etter prøvetaking skal prøven sendes snarest mulig til analyse. Prøvene skal sendes fortløpende og skal ikke samles opp.

Transport

Prøver må transporteres i henhold til nasjonalt, regionalt og lokalt regelverk for transport av biologisk materiale.

Forventet svartid

6-7 uker hvis negativ.

9-18 dager hvis positiv.

Analysemetode

Mykobakterie dyrkning i inntil 6 uker. Prøver fra hud, sår, abscess, bein og ledd dyrkes i inntil 9 uker med tanke på langsomtvoksende mykobakterier.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om tuberkulose eller annen mykobakterieinfeksjon.

Tolkning

Negativ.

Positiv: Syrefaste staver påvist.

Ved funn av syrefaste staver i dyrkning utføres immunkromatografisk identifikasjon for påvisning av Mycobacterium tuberculosis kompleks-antigen. Positive dyrkningsprøver sendes Folkehelseinstituttet for identifisering og eventuelt resistensbestemmelse.

Merknader

Ved ønske om Mycobacterium tuberculosis PCR eller direkte mikroskopi i tillegg, så kryss av for dette.

Hvis biopsi er tatt og lagt på formalin før tuberkulose ble mistenkt kan man utføre direkte mikroskopi og PCR, men ikke dyrkning og resistensbestemmelse.