Analysen

Agens/analyser

Muggsoppdyrkning. Sendeprøver til PCR-, antigen- og antistoffanalyser for muggsopp. 

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, sopplab tlf. 776 27038.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Muggsoppdyrkning: Bronkialskyllevæske (BAL), prøve med beskyttet børste (= bronkial børsteprøve), biopsi fra luftveier, ekspektorat (inkludert indusert sputum), trakealaspirat, bihuleaspirat, øresekret, hudavskrap (inkludert negler), og biopsier/aspirat fra normalt sterile områder.

Sendeprøver: Sendes hovedsakelig til ulike laboratorier ved OUS. Informasjon om analysene finnes blant annet i deres «Brukerhåndbok i mikrobiologi» og hjemmesiden til Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi. Analysen Aspergillus fumigatus IgG er en serumprøve som sendes til seksjon for medisinsk immunologi ved OUS. Informasjon om analysen får man ved å kontakte dem. 
 

Prøvetakning og prøvebehandling

Se beskrivelse i «Bakteriologisk dyrkning, nedre luftveier».

For muggsopp foretrekkes biopsier og aspirat på sterilt prøveglass, men dyrkning utføres også på eSwab (flytende transportmedium). Hudavskrap sendes i en steril beholder. Mikrobiologisk laboratorium kan videresende prøver ved rekvisisjon av analyser som ikke utføres lokalt.

NB! Kun dyrkning utføres ved mikrobiologisk avdeling. For histologisk analyse av biopsier sendes en separat prøve og rekvisisjon til Avdeling for klinisk patologi.

Forventet svartid

Muggsoppdyrkning: 2 uker.

Sendeprøver: Svartid kan variere.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om muggsoppinfeksjon.

Tolkning

«Ikke påvist» eller «Vekst av mikrobe».

Merknader

Muggsoppdyrkning har varierende sensitivitet og spesifisitet avhengig av indikasjon og prøvemateriale. Spesielt prøver tatt fra eller via øvre luftveier kan være vanskelig å skille fra forurensing. Dyrkningsprøver bør derfor optimalt tas direkte fra nedre luftveier (BAL, bronkial børsteprøve eller vevsbiopsi).

Ved mistanke om muggsoppinfeksjon bør det vurderes flere analyser. Antigen- og antistofftester (spesielt Aspergillus galaktomannan antigen i prøver fra nedreluftveier/BAL og eventuelt Aspergillus fumigatus IgG i serumprøve) kan være aktuelt ved mistenkt sykdom i luftveiene. PCR-analyser er mest aktuelt ved akutt alvorlig sykdom eller på prøver tatt fra normalt sterile områder. Ved muggsopp-pneumoni (eller annen invasiv muggsoppinfeksjon) bør man vurdere å sende biopsi både til histologisk undersøkelse og dyrkning. 

Muggsopp dyrkes rutinemessig fra hudprøver ettersom enkelte arter kan forårsake hudsykdommer.
Kliniske opplysninger er svært viktig for korrekt prøvebehandling. Ved mangelfulle kliniske opplysninger, eller manglende indikasjon, risikerer man at rekvirerte analyser blir avvist!