Analysen

Agens/analyser

Bakteriologisk dyrkning

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Bakteriologi og medieproduksjon
Tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Se merknader. Bronkialskyllevæske og transtrachealt aspirat foretrekkes. Men adekvat ekspektorat eller pleuravæske kan også benyttes.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sendes laboratoriet så fort som mulig på sterilt prøveglass. Unngå tilsetting av saltvann, da dette kan hemme vekst av Legionella.

Analysemetode

Bakteriologisk dyrkning, inntil 7 dager

Klinisk

Indikasjoner

Legionella infeksjoner bør spesielt vurderes ved pneumoni hos immunsupprimerte pasienter, importpneumoni og pasienter som krever intensivbehandling for sin pneumoni.

Tolkning

Et negativt dyrkningsresultat utelukker ikke infeksjon med Legionella spp.

Merknader

Ved mistanke om Legionella-infeksjon anbefales urin-antigentest. Se egen metode.