Analysen

Agens/analyser

HIV RNA genotyping/resistensbestemmelse

Analyseres ved

Mottas ved UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
Prøvene sendes videre til Oslo universitetssykehuset Ullevål. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

PPT-rør
EDTA-plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

EDTA-plasma: Følg glassprodusentens bruksanvisning.
PPT-rør: Sentrifugeres innen 6 timer (Følg glassprodusentens bruksanvisning)

Transport


Plasma som er avpipettert kan oppbevares i romtemperatur (25-30 °C) opptil 1 dag. Ved 2-8°C opptil 6 dager. Fullblod må transporteres ved 2–25 °C og sentrifugeres ved 800–1600 x g i 20 minutter i romtemperatur innen 24 timer etter prøvetaking.

Analyseringsintervall

Sendes fortløpende mandag til torsdag. Svartid kan være lang.

Analysemetode

Sekvensering av HIV protease, reverstranskriptase og integrase og sammenligning med database over kjente resistensassosierte varianter.

Klinisk

Indikasjoner

Nyoppdaget ubehandlet HIV (Nasjonal overvåkning av primær HIV-resistens).

Behandlingssvikt (prøven må tas før behandlingen endres).

Tolkning

Svar ledsages av oppsummerende kommentar fra ansvarlig lege ved OUS.

Merknader

Prøven må leveres til mikrobiologen senest kl. 10.00 på torsdager (ingen postgang fredag og helg)