Analysen

Agens/analyser

Alternativ analyse for antistoff mot HBV core-antigen (alternativ anti-HBc)
HBV genotyping
HBV resistensbestemmelse
Hepatitt D virus (HDV) antistoff
HDV RNA kvantitering
 

Analyseres ved

Mottas ved UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
Prøvene sendes videre: 
Alternativ anti-HBc analyseres ved Ullevål 
HBV genotyping og resistensbestemmelse utføres ved FHI
HDV antistoff og RNA analyseres ved FHI

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma (EDTA eller heparin)

Prøvetakning og prøvebehandling

Blodprøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres (plasma) og sendes til laboratoriet.

Transport

Serum/ plasma (plasma som er avpipettert) kan oppbevares ved 25-30 °C i 2 dager. Ved 2-8°C i 7dager. Fullblod må transporteres ved 2–25 °C og sentrifugeres ved 800–1600 x g i 20 minutter i romtemperatur innen 24 timer etter prøvetaking.

Analyseringsintervall

Sendes fortløpende mandag til torsdag. Svartid kan være lang.

Analysemetode

Alternativ anti-HBc: Enzym immunoassay EIA 
HBV genotyping: Sekvensering av kort S-genet
HBV resistensbestemmelse: Sekvensering av kort S-genet (sekvensen ligger innbakt i sekvensen til reverstranskriptasegenet)
HDV antistoff: Enzym immunoassay EIA
HDV RNA kvantitering: Kommersiell Kvantitativ PCR.
 

Klinisk

Indikasjoner

Alternativ anti-HBc: for å bekrefte/avkrefte svak positiv anti-HBc.
HBV genotyping: Prognostisk mtp. utvikling av leversykdom og respons på interferonbehandling.
HBV resistensbestemmelse: Ved behandlingssvikt hos pasienter som behandles med reverstranskriptasehemmere tross god compliance.
HDV antistoff: Screening av alle med kronisk HBV-infeksjon
HDV RNA kvantitering: Oppfølging av pasienter med HBV/HDV koinfeksjon.

Tolkning

Alternativ anti-HBc: NEGATIV/ POSITIV/ GRENSEVERDI
HBV genotyping: Angivelse av genotype A-J
HBV resistensbestemmelse: Påvisning av resistensassosierte mutasjoner i DNA-sekvensen og forventet resistensmønster mot de ulike aktuelle medikamentene.
HDV antistoff: NEGATIV/ POSITIV/ GRENSEVERDI
HDV RNA kvantitering: Mengdeangivelse i IU/ml.

Alle prøvesvar ledsages av oppsummerende kommentar fra underleverandøren og eventuelt konklusjon fra Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN.

Merknader

Prøver som er funnet positiv på kun anti-HBc eller anti-HBe, vil bli undersøkt med HBV DNA PCR