Analysen

Agens/analyser

Gjærsopp dyrkning.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Bakteriologisk seksjon, tlf. 776 27037

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Penselprøver fra kvinnelig og mannlig genitalområde.

Prøvetakning og prøvebehandling

Penselprøve som plasseres i eSwab (flytende transportmedium).

Forventet svartid

1 – 4 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Residiverende soppvaginitt med behandlingssvikt, eller mistanke om komplisert genital soppinfeksjon (dvs. hos gravide, diabetikere, immunsupprimerte, og ved alvorlig sykdom). Mistanke om balanitt hos menn.

Tolkning

«Ikke påvist» eller «Vekst av mikrobe». «Påvist» svares når identifisert mikrobe svares i en annen analyse.

Merknader

Gjærsopp er en vanlig del av genital normalflora. Eventuelle funn bør derfor tolkes med forsiktighet. Patologisk betydning av påvist gjærsopp er spesielt tvilsom ved kun sparsom eller moderat vekst. Dyrkning er mest egnet til å bestemme følsomhet for antimykotika, og oppstart av behandling bør som hovedregel baseres på pasientens klinikk. Mikrobiologisk laboratorium analyserer ikke for gjærsopp ved ukomplisert vulvovaginitt når behandling ikke er forsøkt.

Kliniske opplysninger er svært viktig for korrekt prøvebehandling. Ved mangelfulle kliniske opplysninger, eller manglende indikasjon, risikerer man at rekvisisjonen blir avvist!