Analysen

Agens/analyser

Gjærsopp dyrkning

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, tlf. 776 27038.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Vev/aspirat fra normalt sterile områder (inkludert blodkultur), luftveisprøver (BAL, bronkial børsteprøve, lungebiopsi, ekspektorat, halssekret, trakealaspirat, bihuleaspirat), sekret eller biopsi fra øsofagus, brystmelk, hudavskrap (samt negler og hår), urinprøve, og sekret fra øre-, øyne eller sår.

For genitale prøver, se «Gjærsopp dyrkning, genitale infeksjoner».

Prøvetakning og prøvebehandling

Penselprøver (bl.a. fra øre, øyne, sår og luftveier) sendes inn på eSwab (flytende transportmedium). Avskrap, vevsprøver, aspirat, morsmelk og urin sendes inn på sterilt universalglass.

Prøver på eSwab, og avskrap fra hud eller cornea, oppbevares i romtemperatur frem til forsendelse. Luftveisprøver på sterilt glass oppbevares kjøling (4-8 °C), men tåler romtemperatur inntil 2 timer.

Gjærsopp på eSwab har dokumentert holdbarhet på minst 48 timer. Prøver i steril beholder bør tilstrebes å nå mikrobiologisk laboratorium innen 24 timer. Ved lengre transporttid av flytende prøvemateriale kan en liten mengde overføres til eSwab for bedre holdbarhet. Hudavskrap bør ankomme mikrobiologisk laboratorium innen 72 timer etter prøvetakning.

For dyrkning av Malassezia sp. (ved Tinea (pityriasis) versicolor) må prøven ankomme laboratoriet raskest mulig, helst innen 24 timer, ettersom soppen ikke tåler uttørking.

NB! Kun dyrkning utføres ved mikrobiologisk avdeling. For histologisk analyse av biopsier sendes en separat prøve og rekvisisjon til Avdeling for klinisk patologi.

Forventet svartid

2 – 5 dager.

Unntak: Malassezia spp. dyrkes i 14 dager og Cryptococcus spp. i 21 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon med gjærsopp.

Gjærsopp er en del av normalfloraen og påvisning utenfor normalt sterile områder er vanskelig å tolke. Diagnosen stilles derfor hovedsakelig klinisk. Prøver fra luftveier dyrkes ved behandlingssvikt, alvorlig immunsuppresjon, alvorlig sykdom eller hos høyrisikopasienter. Prøver fra hals (farynx), munn, overfladiske sår og hud dyrkes ved informasjon om alvorlig immunsuppresjon eller behandlingssvikt.

Tolkning

«Ikke påvist» eller «Vekst av mikrobe». «Påvist» svares når identifisert mikrobe oppgis i en annen analyse.

Merknader

Nedre luftveisinfeksjon med gjærsopp er svært sjeldent. Ved mistanke om Candidapneumoni bør lungebiopsi tas for dyrkning og histologisk diagnose.

Dersom det er klinisk mistanke om en infeksjon forårsaket av dimorfe (endemiske) sopper (histoplasmose, coccidioidomykose, paracoccidioidomykose, blastomykose) må laboratoriet få beskjed. Dette er viktig for både å forebygge laboratoriesmitte og korrekt prøvebehandling! I tillegg bør det oppgis utdypende kliniske opplysninger, bl.a. reiseanamnese (spesielt utenfor Europa) og opplysninger om kontakt med mulige agens (inkludert fritidsaktiviteter, yrke, og opphold i spesielle miljø som f.eks. grotter).

Ved mistanke om Tinea (pityriasis) versicolor må det anmerkes spesielt for å sikre korrekt prøvebehandling (for å påvise Malassezia sp.).