Analysen

Agens/analyser

Cytomegalovirus IgG og IgM.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Infeksjonsserologisk enhet, telefon 776 27021
Dersom du ikke får svar kan du ringe mikrobiologisk ekspedisjon på 776 27010.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller plasma

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven sentrifugeres, eventuelt avpipetteres (plasma) og sendes til laboratoriet

Analyseringsintervall

Daglig, utenom helgedager.

Analysemetode

Immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse (CMIA) på automatisk analyseplatform. Positiv IgM i primærtesten bekreftes med indirekte kjemiluminescens-immuno-analyse (CLIA)

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om aktuell primærinfeksjon, særlig hos gravide. Vurdering av immunstatus, særlig før transplantasjon og immunsupprimerende behandling.

Tolkning

NEGATIV/POSITIV/GRENSEVERDI