Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning. Anaerob dyrkning. Soppdyrkning.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, Blodkulturdisk tlf. 776 27035.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Blod på blodkulturflaske.

Prøvetakning og prøvebehandling

VIKTIG! Så vidt overhodet mulig bør blodkulturer tas FØR oppstart av antibiotika da behandlingen kraftig reduserer sannsynligheten for positiv dyrkning til tross for en reell infeksjon.

Anbefalt prøvetakingssted er perifer vene. Hvis ikke annet er mulig kan perifere katetre også benyttes, men dette gir samtidig økt risiko for forurensning. Ny venepunksjon bør tas for hvert sett! Blodkulturer kan tas uavhengig av febertopper. 2 blodkultursett er standard hos voksne, men flere sett kan være aktuelt ut fra klinisk mistanke. Ved spørsmål om kateter-relatert infeksjon bør minst ett blodkultursett tas fra både kateter og perifer vene ved samme prøvetidspunkt. Ved mistanke om endokarditt bør det initialt tas minst 3 sett hos voksne. Hvis det etter 24 timer er negative blodkulturer og fortsatt endokardittmistanke, så bør man vurdere å ta minst 2 nye sett.

Blodkultur tas alltid før andre venøse prøver. Aerobe flasker fylles først, anaerobe til slutt.

Prøvetakning: Bruk hansker. Stikkstedet og flaskemembranen desinfiseres ved bruk av klorhexidinsprit før venepunksjon. La tørke i minimum 30 sek før man stikker. Straks tappingen er avsluttet, vendes flaskene flere ganger. De skal ikke luftes/ventileres.

Blodmengde og antall blodkulturer ved ulike aldre/vekt:
Voksne:
1 aerob (grønn kork) og 1 anaerob flaske (oransje kork) = 1 blodkultursett. Hver flaske skal optimalt være fylt med 8-10 ml blod.
Barn 15-18 år:
Som for voksne.
Barn 7-14 år:
I aerob (grønn kork). Flasken skal optimalt fylles opp med 8-10 ml blod.
Barn < 7 år (< 20kg):
Barneflaske (gul kork) fylles med 0.5-2 ml blod hos nyfødte, og ellers 3-4 ml blod.

Prøvetaking av mindre enn optimalt blodvolum kan være nødvendig ut fra klinisk tilstand, vanskelig prøvetaking, eller hos pasienter med lav vekt. Ved mindre volum hos voksne bør barneflaske brukes ved behov. Hos små barn er det sjeldent behov for anaerobe flasker. NB! Angi på flaske dersom små blodvolumer er tilsatt flaskene (0,5 ml eller mindre). Merk flaske med f.eks. LITE.
Blodkultur oppbevares i romtemperatur og sendes til nærmeste laboratorium raskest mulig.

Forventet svartid

1 - 5 dager.
Negative blodkulturer svares normalt ut etter 5 dager. Vekst i blodkultur svares ut forløpende pr. telefon. Svartid kan bli forlenget ved økt inkubasjonstid eller falsk positive blodkulturer (se under «Merknader»).

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om bakteriemi og/eller fungemi.

Tolkning

«Negativ» eller «Vekst av mikrobe».

Merknader

Blodkulturflasker inkuberes normalt i 5 dager, men ved spesielle indikasjoner kan inkuberingstiden forlenges. F.eks. forlenges inkubasjonstiden til 7 dager ved mistanke om endokarditt, soppinfeksjon, nøytropen feber, eller hvis pasienten har kunstig hjerteklaff. Ved mistanke om enkelte uvanlige mikrober kan inkubasjonstiden også forlenges til 10 dager.  Kliniske opplysninger er viktig for korrekt prøvebehandling!

Blodkulturer overvåkes automatisk under inkubering og meldes som negative/positive ut fra en CO2-avhengig kolorimetrisk metode . Positive flasker bekreftes med gram-farging og opp til 5 dagers dyrkning på skåler. Falsk positive blodkulturer rapporteres når det ikke er funn ved dyrkning til tross for at den automatiske overvåkningen meldte flasken som positiv. Et økt antall leukocytter, eller et høyere enn optimalt blodvolum i blodkulturflasker, kan være årsak til dette.

Alle funn i blodkulturer lagres rutinemessig.