Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning. Anaerob dyrkning. Soppdyrkning.

Analyseres ved

UNN, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Blodkulturdisk tlf. 776 27035.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Blod på blodkulturflaske. For bruk av blodkulturflaske som anrikningsmedium for andre sterile væsker, se Bakteriologisk dyrkning, sterile hulrom.

Prøvetakning og prøvebehandling

 

VIKTIG: Blodkulturer skal alltid tas FØR oppstart av antibiotika.

Anbefalt prøvetakingssted er perifer vene. Blodkultur tas alltid før andre venøse prøver. Ny venepunksjon bør tas for hvert sett for å lettere kunne skille eventuell kontaminering fra reell infeksjon, men ved vanskelig prøvetaking er tilstrekkelig volum viktigere enn antall venepunksjoner. 

Hos voksne anbefales 2 blodkultursett per episode, ett ekstra sett kan vurderes for å øke sensitiviteten. 1 blodkultursett hos voksne består av 1 aerob og 1 anaerob flaske. For barn gjelder egne anbefalinger. For mer informasjon, se punkt «Prøvemengde, antall og type flasker ved ulik alder/vekt».

Ved mistanke om endokarditt bør det initialt tas minst 3 sett hos voksne. Hvis behandlingsstart avventes og blodkulturene er foreløpig negative anbefales 1-2 nye sett neste dag. 

Prøvetaking ved febertopper øker ikke sjansen for å påvise mikroorganismer. 

Det er ikke anbefalt å ta blodkultur fra venekateter eller arteriekran, da dette gir økt risiko for forurensning og falsk positivt svar. Unntaket er ved mistanke om kateterrelatert sepsis. Da kan sett 1 tas fra venekateteret og sett 2 tas fra perifer vene på samme prøvetakingstidspunkt. Merk flaskene og rekvisisjonen godt slik at det fremkommer hvor de ulike settene er tatt.  

Blodkulturer skal tas før oppstart av antibiotikabehandling. Sannsynligheten for positiv dyrkning ved reell infeksjon reduseres betydelig når blodkultur tas etter påbegynt antibiotikabehandling. Dersom det ikke er mulig å ta blodkultur før oppstart av antibiotika, er det likevel viktig å ta prøven så raskt som mulig før antibiotika konsentrasjonen har rukket å stige eller har hatt virkning over tid. Ved pågående antibiotikabehandling bør blodkultur tas rett før ny dose når konsentrasjonen er lavest. 
 

Praktisk utførelse:

 • Identifiser pasienten etter fagprosedyre, Helsebiblioteket Pasientidentitet -sikring
 • Klargjør nødvendig utstyr 
 • Inspiser blodkulturflaskene og sjekk holdbarhetsdato. Ikke bruk flasker med brutt forsegling eller med blakket innhold. 
 • Utfør håndhygiene og ta på hansker.
 • Sett på staseband, lokaliser egnet sted for venepunksjon og løs stasen.
 • Stikkstedet og flaskemembranen desinfiseres ved bruk av klorhexidin sprit (5 mg/ml). Obs! Kan være toksisk for barn < 2 mnd. For barn < 2 måneder brukes 70% etanol.
 • La tørke i minimum 30 sek før venepunksjon. Ikke berør innstikkstedet eller flaskemembranen etter desinfeksjon.
 • Stram stasen og utfør venepunksjon. Løs stasebåndet så snart blodet renner. 
 • Aerob flaske fylles alltid før anaerob.
 • Fyll blodkulturflaskene til anbefalt volum. Optimalt volum er viktig for sensitivitet og spesifisitet. Se bilde 1 under for fyllingsgrad. 
  • Obs! Flaskene har stort vakuum og stopper ikke fylling på 10 ml.
  • Ikke ta hensyn til skum ved vurdering av fyllingsgrad.
  • Hold blodkulturflaskene lavere enn armen til pasienten (hindre refluks av materiale), og unngå at blodkulturmediet kommer i kontakt med kanylen. 
 • Fjern blodkulturflasken før kanylen blir trukket ut. Hold en kompress over punksjonsstedet, ta ut kanylen og trykk deretter kompressen godt mot huden for å stoppe bløding. 
 • Sikre kanylen med «etthåndsgrep» og kasser.
 • Sett tapen stramt over kompressen.
 • Merk prøverørene forsvarlig (med info om sett 1, Sett 2, pasientidentitet, dato og klokkeslett) på markert område, se bilde 2 under.
  • Viktig! Ikke dekk til strekkode/QR-kode eller fyllmerke på flaskene. Se bilde 3. 
 • Ta av hanskene og utfør håndhygiene.
 • Ved avvik fra prosedyren må dette opplyses på rekvisisjonen. Vanlige eksempler kan være liten prøvemengde, at et sett er tatt fra intravasalt kateter, eller at begge sett er tatt fra samme venepunksjon på grunn av vanskelig prøvetaking.

Blodkultur oppbevares i romtemperatur og sendes til nærmeste laboratorium raskest mulig. 

Bilde blodkulturflasker

Bilde 1: Aerob (grønn) blodkulturflaske: Markering for volum og fyllingsgrad. Bilde 2: Anaerob (oransje) blodkulturflaske: Markering for prøveetikett. Bilde 3: Aerob barneflaske (gul flaske): Unngå å sette prøveetikett over strekkode/QR-kode.

Prøvemengde, antall og type flasker ved ulik alder/vekt
Voksne: 1 blodkultursett består av 1 aerob og 1 anaerob flaske. 2 blodkultursett anbefales tatt per episode, ett ekstra sett kan vurderes for å øke sensitiviteten. 

Det kan være aktuelt å bruke et mindre prøvevolum enn angitt ut fra klinisk tilstand, vanskelig prøvetaking, eller hos pasienter med lav vekt. Hvis mulig, bruk barneflaske for volum 0,5-4 ml. NB: Merk rekvisisjon og flaske hvis mindre volum enn anbefalt er tilsatt! 

Barn: Vekt og alder avgjør flaskevalg og blodmengde. Ett sett består av en aerob og en anaerob flaske for barn over 12 år. For mindre barn er ett sett en aerob flaske (gul barneflaske) i de fleste tilfeller. Se tabell.

Vekt/alder

Ønsket blod–volum pr flaske

Ønsket totalt volum per blodkultursett

Et blodkultursett: Anvendte flasker

Antall sett pr episode

Voksne og barn > 36 kg
ca. 12 år

10 ml

20 ml

Aerob (grønn) + anaerob (oransje) flaske

2
(40 ml)

Barn 13–36 kg
ca. 2–12 år

10 ml

10 ml

1 aerob flaske
(grønn)

2
(20 ml)

Sterk mistanke om anaerob infeksjon
1 barneflaske (3–4 ml blod) og
1 anaerob flaske (5–7 ml blod)

Barn 5–13 kg

1–3 ml

3 ml

1 barneflaske (gul)

2
(6 ml)

Barn <5 kg

1-2 ml

2 ml

1 barneflaske (gul)

1 (2 ml)

Premature

0,5-1 ml

1 ml

1 barneflaske (gul)

1 (1ml)

Forventet svartid

1 - 5 dager.
Vekst i blodkultur svares ut forløpende pr. telefon. Svartid kan bli forlenget ved økt inkubasjonstid eller falsk positive blodkulturer (se under «Merknader»).

Klinisk

Indikasjoner

Ved mistanke om sepsis, neutropen feber, endokarditt, vaskulære infeksjoner, bakteriell meningitt, akutt osteomyelitt, leddproteseinfeksjoner og infeksjoner i intravasale katetre
Blodkultur kan overveies ved alvorlige hud- og bløtdelsinfeksjoner, pyelonefritt og pneumoni. 

Tolkning

«Negativ» eller «Vekst av mikrobe» med resistensbestemmelse. 

Merknader

Blodkulturflasker inkuberes normalt i 5 dager, men ved spesielle indikasjoner kan det være indisert å forlenge inkuberingstiden. Kliniske opplysninger er viktig for korrekt prøvebehandling.

Blodkulturer inkuberes i automatisert blodkulturskap som sender ut melding til rekvirent når flaske registreres positiv. Flasken undersøkes videre med gram-farging og forsøk på direkte massespektrometrisk identifikasjon av mikrobe. Funn fra disse undersøkelser varsles telefonisk til rekvirent. Prøven dyrkes på skåler i opptil 5 dager for videre identifisering og resistensbestemmelse. Flasker registreres negativ ved endt inkubering uten registrert vekst.

Blodkulturer rapporteres som falsk positive når det ikke er funn ved dyrkning til tross for at den automatiske overvåkningen meldte flasken som positiv. Dette kan skyldes komponenter i pasientens blod, for eksempel høyt innhold av leukocytter, eller at flasken har vært fylt med for mye blod under prøvetakning. 

Alle funn i blodkulturer lagres rutinemessig.