Analysen

Agens/analyser

Aerob dyrkning. Gjærsopp dyrkning etter ønske.

Analyseres ved

Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Mikrobiologisk laboratorium, urinlab tlf. 776 27033

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin - midtstrømsprøve, permanent kateter, engangskateter, poseprøve, blærepunksjon.

Prøvetakning og prøvebehandling

Før prøvetaking er det viktig at pasienten vasker de ytre urinveiene.

Blærekateter: Kateter som har ligget inne lenger enn 2 uker, skal skiftes før prøvetaking. Steng av kateteret ½ - 1 time før prøvetaking. Prøvetakingsmembranen på slangen desinfiseres med 70 % sprit og punkteres med steril sprøyte. Eventuelt desinfiseres et område på kateteret som punkteres.

Urinprøven sendes inn på sterilt glass (Sarstedt). Fyll med maks 20 ml urin.

Forsendelsestiden for flytende urinprøve bør være så kort som mulig, men kan være inntil 24 timer hvis nedkjølt urin. Dersom lengre transporttid, må det benyttes urin - dyppagar (uricult).

 

Ved bruk av uricult:

Dypp uriculten 2/3 ned i fersk midtstråle urin, dypp kun en gang og dra deretter opp langs kanten av uringlasset for å fjerne overflødig urin. Ikke tørk av agaren, dette vil forurense prøven. Sett agaren tilbake i beholderen.

Det er anbefalt at Uriculter inkuberes i 16-24 timer i 35-37 grader, eventuelt kan de inkuberes i 2-3 døgn i romtemperatur. Uricult oppbevares i romtemperatur etter inkubering. Positive uriculter sendes til laboratoriet for identifisering og resistensbestemmelse. Uriculter som ikke er inkubert kan også sendes. Disse vil da inkuberes av laboratoriet.

Det er viktig at det ikke finnes urinrester i uricult beholderen. Urinen vil renne over agaren under transport og gi feil mengdebestemmelse.

Sjekk holdbarhetsdatoen på toppen av skrukorken på uriculten. Inntørket agar kan hemme bakterievekst.

Forventet svartid

1 - 3 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Øvre UVI/pyelonefritt

UVI hos barn

Asymptomatisk bakteriuri eller mistanke om UVI hos gravide

UVI hos menn

UVI hos diabetikere

UVI ved nedsatt infeksjonsforsvar

UVI ved stenoser i urinveier

UVI hos pasienter med inneliggende kateter (nefrostomi og suprapubiskateter o.

UVI etter urinveisinstrumentering

UVI ervervet på sykehus

Residiverende UVI og behandlingssvikt (residiverende UVI kan defineres som mer enn to infeksjoner per halvår, eller som mer enn tre infeksjoner per år).

Indikasjon for prøvetaking ved inneliggende/permanent blærekateter (KAD) er:

Klinisk pyelonefritt og/eller urosepsis

Ved planlagte urologiske prosedyrer

 

Tolkning

Grensen for signifikant bakteriuri vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra kjønn, kliniske opplysninger og prøvetakingsmetode.

Uriculten har 2 sider:

1.En grønn side med CLED-agar. Her vil både gram positive og gram negative bakterier kunne vokse.

2. En rød side med McConkey-agar. Her vil bare gram negative bakterier kunne vokse.

Merknader

Angi om urinprøven er tatt som midtstråleprøve, poseprøve (hovedsakelig hos barn) ved blærepunksjon, ved engangskateterisering eller fra permanent kateter.

Viktig å opplyse dersom pasienten er gravid.

Ved inneliggende/permanent blærekateter (KAD) skal det angis hvor lenge pasienten har hatt kateteret. Prøver fra kateter som har ligget inne i mer enn to uker blir som hovedregel ikke analysert (gjelder ikke nefrostomi- og suprapubiskateter).

Urinprøve fra kvinner i fertil alder (15-55 år) med ukomplisert sporadisk cystitt utenfor sykehus undersøkes som hovedregel ikke hvis det ikke foreligger opplysninger om behandlingssvikt eller residiverende UVI. Unntak er gravide, diabetikere og de med svekket immunforsvar.

Bruk av urinstix direkte i prøvematerialet kan føre til forurensning av prøven. Fordel noe prøvemateriale over i et eget glass til urinstix.