Analysen

Agens/analyser

vWF antigen, vWF aktivitet

Alternativ navn

vWF

NLK-kode

vWF antigen: NPU18918
vWF aktivitet: NPU26858

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. Fagområdet Koagulasjon tlf. 776 26725

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres straks i 15 min ved 2500 g. Plasma avpipetteres til det gjenstår 1 cm plasma over blodlegemer.

Plasma fryses umiddelbart etter sentrifugering og sendes frosset.

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger må oppgis.

Holdbarhet

Avpipettert plasma holdbar 4 timer i romtemperatur eller fryses.
Unngå oppbevaring ved kjøleskapstemperatur eller annen nedkjøling av prøven før frysing (det kan gi falske lave verdier).

Analysemetode

Immunturbidimetrisk måling. Dannelse av antistoff-antigenkomplekser gir forandring i turbiditet som måles fotometrisk.

Spesielle forholdsregler

Prøven tas på et sykehuslaboratorium for å unngå preanalytiske feil ved prøvetaking, prøveoppbevaring og transport.

Interferenser

Reumatoid faktor (RF) i høye konsentrasjoner vil gi overestimering av vWF antigen og aktivitet:
- RF > 200 IU/mL for vWF aktivitet
- RF > 750 IU/mL for vWF antigen

Humane muse-antistoffer (HAMA) og humane anti-bovine IgG antistoffer (HABIA) vil også føre til overestimering av vWF aktivitet.

Klinisk

Indikasjoner

Blødningsutredning

Referanseområde

vWF antigen: ≥ 55 %
vWF aktivitet: ≥ 50 %

Referanseområdet er basert på pakningsvedlegg og ble verifisert i egen donorstudie i 2019. Personer med blodtype O kan ha vWF antigen og aktivitet i området 40 - 50 %.

Tolkning

Faktoren har to funksjoner :
a) binder sammen trombocyttene i den primære hemostase-pluggen, samt
b) fungerer som bærermolekyl i plasma for koag.faktor VIII.

Kun lave verdier har klinisk betydning.
Redusert mengde von Willebrands faktor ses ved von Willebrands sykdom, som igjen kan være både arvelig og ervervet (ved cancer, reumatiske sykdommer, medikamenter). Ved arvelig von Willebrand sykdom type 1 vil mengde (vWF antigen) og funksjon (vWF aktivitet) være nedsatt i omtrent samme grad (ratio vWF aktivitet/vWF:Ag > 0.7), mens type 2 kjennetegnes av at funksjonen er mer nedsatt enn mengden (vWF aktivitet/vWF:Ag < 0.7).
Ved type 3 von Willebrands sykdom er vWF antigen og aktivitet < 5 % og Faktor VIII redusert (vanligvis < 10 %).
Differensialdiagnostikk av ulike sub-typer av type 2 krever tilleggsundersøkelser. Ved mistenkt type 2B kan platefunksjonstest med Ristocetin i høy og lav konsentrasjon rekvireres (Risto test på Multiplate). Denne testen kan utføres kun på fersk prøve (holdbarhet 2 timer) og bør rekvireres på telefon. 
Andre tester for å skille mellom typer 2A, 2B, 2M, 2N er tilgjengelige ved OUS, Rikshospitalet (krever eget prøvemateriale og rekvisisjon for sendeprøve). 

Graviditet, inntak av østrogener, fysisk aktivitet og akuttfasereaksjon (inflammasjon, operasjon, traume) kan gi økning i vWF.

Analysepakke «Blødningsutredning»: vWF antigen og vWF aktivitet er inkludert i Blødningsutredning analysepakke sammen med andre analyser: kvantitering av koagulasjonsfaktor VIII, APTT TR, PT-INR og trombocytter.

VKa (analytisk variasjon)

vWF antigen: < 4 %
vWF aktivitet i normalområdet: < 6 %
vWF aktivitet i lavt område (nivå 30 %): < 10 %

VKa for 2020:
vWF antigen:
- 3,6 % ved nivå 115 %
- 2,7 % ved nivå 34 % 

vWF aktivitet:
- 4,6 % ved nivå 92 %
- 5,3 % ved nivå 53 % 
- 5,9 % ved nivå 30 %

 

Referanser