Analysen

Agens/analyser

vWF ristocetin kofaktor, Faktor VIII, vWF antigen

Alternativ navn

vWF, Ristocetin cofaktor

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf. 776 26725

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180°
4 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres straks i 15 min ved 2500 g, plasma avpipetteres.
Holdbar 4 timer eller fryses. Sendes frosset.

Spesielle forholdsregler

Prøven tas på et sykehuslaboratorium.

Klinisk

Indikasjoner

Blødningsutredning

Referanseområde

vWF Ristocetin: ≥50; vWF Ag: ≥50

Tolkning

Faktoren har to funksjoner :
a) binder sammen trombocyttene i den primære hemostase-pluggen, samt
b) fungerer som bærermolekyl i plasma for koag.faktor VIII.
Kun lave verdier har klinisk betydning.
Redusert mengde von Willebrands faktor gir von Willebrands sykdom, som igjen kan være både arvelig og ervervet (ved cancer, reumatiske sykdommer, medikamenter). Ved arvelig von Willebrand sykdom type 1 vil mengde (vWF:Ag) og funksjon (vWF:RCo) være nedsatt i omtrent samme grad (vWF:RCo/vWF:Ag > 0.7), mens type 2 kjennetegnes av at funksjonen er mer nedsatt enn mengden (vWF:RCo/vWF:Ag < 0.7).
Graviditet, inntak av østrogener, fysisk aktivitet og akuttfase (inflammasjon, operasjon, traume) kan gi økning i vWF.
Laboratoriet bruker i dag tre forskjellige analyser til diagnostisering: Ristocetin-cofaktoraktivitet, vW-faktor antigen, og kvantitering av koag.f.VIII.

VKa (analytisk variasjon)

vWF Ristocetin: < 10 %
vWF Ag: < 4 %,

Referanser