Analysen

Agens/analyser

Det gjøres rutinemessig undersøkelse av Albumin, blod, glukose, ketoner, leukocytter, nitritt og pH.

Alternativ navn

Urin stiks, stix

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Nylatt og velblandet urin (morgen- eller spoturin).

Prøvemengde

10 ml

Prøvebehandling

Prøven bør analyseres så raskt som mulig og innen 2 timer etter prøvetakning.
Analysen utføres ikke i tilsendte prøver.

Holdbarhet

Holdbar i 8 timer i kjøleskap.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Analysemetode

Analyseinstrument: Siemens Clinitek Status+
Urinstiks: Multistikx®8SG

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om nyresykdom, oppfølging av gravide kvinner. Screening for svangerskapsdiabetes. Evt. kontroll av diabetes mellitus.

Referanseområde

pH: 5 – 6 (kostavhengig)
Albumin: 0
Glucose: 0
Ketoner: 0
Leukocytter: 0
Blod: 0
Nitritt: Neg

Tolkning

Positiv blod i urinstiks: hematuri, hemoglobinuri eller myoglobinuri.
Feilkilder: Forurensning med menstruasjonsblod, mikrobiell oksidase som følge av en urinveisinfeksjon eller rester av rengjøringsmidler som inneholder peroksid kan gi en falsk positiv reaksjon. 

Positiv glukose: Prerenal glukosuri skyldes økt serum glukose og sees ved diabetes mellitus. Ved andre tilstander med hyperglykemi, som Cushings syndrom, feokromocytom, akromegali og hypertyreose, sees bare lett og forbigående glukosuri. Renal glukosuri skyldes medfødt eller ervervet skade av nyretubuli eller økt glomerulær filtrasjonshastighet.

Positive ketoner: Ukontrollert diabetes mellitus og alkoholforgiftning er de to vanligste årsakene til ketoacidose hos voksne. Tilstander som medfører redusert tilgjengelighet av karbohydrater (sult, anoreksi, brekninger) eller økt forbruk av karbohydrater (tyreotoksikose og feber) vil også kunne gi ketonuri. Mer sjeldne årsaker er økt glukokortikoidaktivitet (Cushings sykdom) og ved økt sekresjon av veksthormon (akromegali).

Positiv albumin: ved en rekke tilstander, som kan klassifiseres i tre grupper: prerenale (feber, hjertesvikt, nyrevenetrombose, ortostatisk proteinuri), renale (en lang rekke nyresykdommer) og postrenale (for eksempel urinveisinfeksjoner og blødninger i urinveiene).
Vanlig stiks viser ikke mikroalbuminuri, det må brukes spesial stiks for mikroalbuminuri eller måles albumin/kreatinin ratio i morgen urin.
Feilkilder: Rester av desinfeksjonsmidler med kvarternære ammoniumgrupper eller klorhexidin i prøvebeholderen kan gi falskt positivt resultat.

Positive leukocytter: urinstiks gir positivt utslag ved u-leukocytter over ca. 10 x 106/L. Positivt resultat graderes fra en til tre +. Positiv test kan forventes hos omkring 80% av pasientene med urinveisinfeksjon.

Positiv nitritt: urinveisinfeksjon. Sensitivitet for urinveisinfeksjon er likevel relativt lav, ca. 50 % (fordi urinen kan ha stått for kort tid i urinblæren (mindre enn 4 timer), ikke alle urinveispatogene bakterier kan redusere nitrat til nitritt). Spesifisiteten for urinveisinfeksjon er høy, betydelig over 90 %, hvis urinen er nylatt. Den lave sensitiviteten gjør at et negativt testresultat ikke kan brukes til å utelukke urinveisinfeksjon, men et positivt resultat kan i praksis bekrefte diagnosen.

Referanser

Pakningsvedlegg for Multistix®8SG, SiemensPakningsvedlegg for Multistix®8SG, Siemens
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Fagområde

Internfordeling og PNA