Analysen

Alternativ navn

Anti-tyreoglobulin

NLK-kode

NPU18600

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 210 μL serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μL og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager ved 2-8 ºC på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Forventet svartid

Analyseres mandager og onsdager

Måleområde

Laveste analysesvar: < 10 x103 IU/L
Høyeste analysesvar: > 4000 x103 IU/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Reumatoid faktor (RF) med konsentrasjon > 300 IU/mL kan interferere med metoden.

Klinisk

Indikasjoner

Analyseres sammen med Tyreoglobulin.

Referanseområde

< 115 x103 IU/L

Tolkning

Tyreoglobulin skal alltid rekvireres samtidig, da tyreoglobulinverdier > 2000 µg/L kan gi falsk forhøyede verdier av anti-tyreoglobulin.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 4,2 % ved nivå 118 x103 IU/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører