Analysen

Alternativ navn

Thyroidea stimulerende hormon

NLK-kode

NPU03577

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 250 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,05 x10-3 IU/L
Høyeste analysesvar: > 99,00 x10-3 IU/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om hyper- eller hypothyreose.
Kontroll under behandling med thyroideahormoner eller thyreostatika.

Referanseområde

0,20 - 4,30 x10-3 IU/L

Tolkning

TSH-nivået forteller om pasientens FT4-nivå er normalt for vedkommende

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 3,0 % ved nivå 1,57 x10-3 IU/L.
VKa ved andre nivå og for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører i Tromsø