Analysen

NLK-kode

NPU27501

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller EDTA-plasma.
Kun serum på tilsendte prøver.
Det bør ikke veksles mellom EDTA-plasma og serumprøver ved seriemonitorering av Troponin T-hs. Dette da det har blitt avdekket, i svært sjeldne tilfeller, en diskrepans mellom serum og plasma på opptil 20 %.

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 315 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Holdbarhet i romtemperatur:
EDTA-plasma: 24 t
Serum: 7 d
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 10 ng/L
Høyeste analysesvar: > 100000 ng/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Spørsmål om myocardnekrose

Referanseområde

0-14 ng/L

Tolkning

Undersøkelser av en referansebefolkning (18-70 år) viser at konsentrasjonen av TNT-hs hos hjertefriske normalt ligger lik eller lavere enn 14 ng/L. Ved mistanke om akutt myokardskade bør troponinkonsentrasjonen måles ved innkomst og 3 – 6 timer senere. Dersom initial troponinkonsentrasjon ligger høyere enn 99-prosentilen, kan en endring mellom det første og senere analyseresultat på minst 20  % være forenelig med akutt hjerteinfarkt. Dersom initial troponinkonsentrasjon er under eller lik 99-prosentilen, skal det foreligge minst 50  % endring mellom det første og senere analyseresultat.
For prosedyrerelaterte hjerteinfarkt i tilknytning til PCI eller bypass kirurgi gjelder spesielle grenser for troponinstigning, hhv 5 ganger og 10 ganger over 99-prosentilen.
Mange pasienter har stabile troponinverdier som er høyere enn 99-prosentilen uten at det foreligger iskemisk hjertesykdom. For å øke spesifisiteten har man derfor innført et diagnostisk tilleggskriterium; signifikant stigning eller fall i troponinkonsentrasjoner i løpet av et gitt tidsrom. Eldre (> 65 år) og/eller pasienter med komorbiditet som har stabile (≤ 20  % endring) forhøyede verdier over 99-prosentilen, skal ikke diagnostiseres som akutt hjerteinfarkt. Troponinverdier over 14 ng/L kan også finnes ved en rekke ikke-ischemiske årsaker til myocardnekrose bl.a nyresvikt, kardiotoksiske medikamenter, sepsis, traumer og etter maratonløp. Dette alene kvalifiserer ikke for diagnosen akutt hjerteinfarkt eller ustabil angina, øvrige diagnostiske kriterier må være oppfylt.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2018: 2,72 % ved 569 ng/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
Link til publiserte Nasjonale anbefalingene for tolkning av troponinverdier: http://tidsskriftet.no/article/3098959

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk biokjemi