Analysen

Alternativ navn

Tg

NLK-kode

NPU04094

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 225 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,1 mmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i moderat grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

0,5 - 2,6 mmol/L.

Referanseområdet gjelder for prøver tatt fastende. Ved vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte- og karsykdom er ønskelig nivå < 1,7 mmol/L.

Tolkning

Høye verdier: Livsstilbetinget. Primære hyperlipoproteinemier (familiær hypertriglyseridemi og familiær kombinert hyperlipemi, familiær lipoproteinlipase-mangel og familiær apolipoprotein CII-mangel) og sekundære hyperlipoproteinemier (diabetes mellitus, hypothyreose, nefrotisk syndrom, nyresvikt, pankreas- og leverlidelser og alkoholmisbruk). Konsentrasjon > 10 mmol/L er forbundet med økt risiko for akutt pankreatitt [1,2].

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 1,71 % ved 1,5 mmol/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

[1]. Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer. Forebygging av hjerte og karsykdom Oppdatert 05.03.2018.

[2]. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias, European Heart Journal (2016)37,2999-3058

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk kjemi