Analysen

Alternativ navn

TSH reseptor autoantistoffer

NLK-kode

NPU57024

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 250 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl.

Holdbarhet

Serum holdbart 6 dager ved 2-8 ºC på gelglass.
Fryses ved lengre oppbevaring.

Analyseringsintervall

Analyseres ukentlig (torsdager)

Måleområde

Laveste analysesvar: < 1,10 IU/L
Høyeste analysesvar: > 40 IU/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i moderat grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Reumatoid faktor (RF) med konsentrasjon > 600 IU/mL kan interferere med metoden.

Må ikke tas av pasienter som får behandling med Na-heparin.

Klinisk

Indikasjoner

Etiologisk diagnostikk ved Graves sykdom.

Referanseområde

< 1,75 IU/L

Tolkning

Forhøyet verdi tyder på Graves sykdom.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 8,4 % ved nivå 4,2 IU/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører