Analysen

Alternativ navn

Total jernbindingskapasitet

NLK-kode

NPU04133

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 230 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: 0 µmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

Barn:
Kvinner/Menn: 0-5 mnd: 38 - 93 µmol/L
Kvinner/Menn: 6 mnd-4 år: 53 - 88 µmol/L
Kvinner: 5 - 13 år: 53 - 83 µmol/L
Kvinner:14 - 17 år: 53 - 98 µmol/L
Menn: 5 år - 17 år: 53 - 83 µmol/L
Voksen:
49 - 83 µmol/L


Analyseres som transferrin og regnes om til TIBC.

VKa (analytisk variasjon)

Referanser

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi