Analysen

Alternativ navn

Fritt trijodthyronin, Fritt-T3, FT3

NLK-kode

NPU03625

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 209 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 1,0 pmol/L
Høyeste analysesvar: > 50,0 pmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Ved misforhold mellom FT4- og TSH-verdi.
Diagnose av T3-thyreotoxikose.

Referanseområde

2,8 – 7,1 pmol/L

Tolkning

Forhøyet FT3 kan en sjelden gang være årsak til supprimert TSH.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019 var 3,8 % ved nivå 5,0 pmol/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Klinisk biokjemi