Analysen

Alternativ navn

S100B, Gliacell protein

NLK-kode

NPU19781

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetaking. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning) trenger vi minimum 212 µl serum.

Holdbarhet

Serum holdbart 8 timer i romtemperatur på gelglass.
Serum holdbart 2 dager ved 2-8 ºC på gelglass

Forventet svartid

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,03 µg/L
Høyeste analysesvar: > 30 µg/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Primærdiagnostikk hos pasienter med lette hodeskader, lav risiko for blødning og alder ≥ 18 år. 
Overvåkning av sykdomsprogresjon/behandling av malignt melanom.

Referanseområde

< 0,1 µg/L

Tolkning

Proteinet S100 er et kalsiumbindende protein som syntetiseres i gliacellene i alle deler av sentralnervesystemet. S100 er også tilstede i melanomceller. Proteinet er normalt ikke målbart hos voksne. Detekterbare verdier i serum er et uttrykk for skade av gliaceller og dysfunksjon av blod-hjernebarrieren. S100 skilles ut via nyrene. Halveringstiden er 20 min. Tatt på rett indikasjon anbefales CT ved svar > 0,1 µg/L. Skal ikke brukes i vurdering hos de < 18 år. 

Økt S100 ved malignt melanom kan bety sykdomsprogresjon. Analysen kan anvendes til overvåkning av behandling.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019 var 3,7 % ved nivå 0,21 µg/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Original referanser finnes i pakningsvedlegg fra produsent, og fås ved henvendelse til avdelingen. Se dessuten: Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:23

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormon