Analysen

Alternativ navn

S100B, Gliacell protein

NLK-kode

NPU19781

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetaking. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 212 µl serum.

Holdbarhet

Serum holdbart 8 timer i romtemperatur på gelglass.
Serum holdbart 2 dager ved 2-8 ºC på gelglass

Forventet svartid

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,03 µg/L
Høyeste analysesvar: > 30 µg/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Tatt < 6 timer ved lette-middels hodeskader hos de > 18 år for bedømmelse av evt. CT us. Overvåking av sykdomsprogresjon/behandling av malignt melanom.

Referanseområde

< 0,1 µg/L

Tolkning

Proteinet S100 produseres vesentligst av glia- og Schwann celler, også av melanom. Er normalt umålbart hos voksne (>18 år), men øker raskt i serum spesielt ved traumatisk hjerneskade pga. lekkasje til blod. Skilles ut via nyrene. T ½ er ca. 20 min. Gjøres ved GCS 9-15 og tatt < 6t etter skade. CT anbefales ved svar > 0,1 µg/L. Brukes ikke hos de < 18 år. Negativ prediktiv verdi er høy, positiv lav. Økt S100 ved malignt melanom kan bety sykdomsprogresjon. Analysen kan anvendes til overvåking av behandling.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2018 var 3,5 % ved nivå 0,17 µg/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Original referanser finnes i pakningsvedlegg fra produsent, og fås ved henvendelse til avdelingen. Se dessuten: Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:23

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormon