Analysen

NLK-kode

NPU20012

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. Fagområdet Koagulasjon tlf. 776 26725

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres så snart som mulig innen 1 time i 2 x 15 min ved 2500 g. Plasma avpipetteres til det gjenstår 1 cm plasma over blodlegemer.

NB: Hvis prøven tas sammen med Lupus antikoagulant, må man følge samme prøvebehandling som for Lupus antikoagulant, og den må sendes frosset til Laboratoriemedisin.

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger og informasjon om antikoagulantia må oppgis.

Holdbarhet

Avpipettert plasma er holdbar 48 timer i romtemperatur eller fryses.
Laboratoriet foretrekker at prøvene sendes frosset.

Analyseringsintervall

Analyseres en gang pr. uke

Analysemetode

Immunturbidimetrisk måling. Dannelse av antistoff-antigenkomplekser gir forandring i turbiditet som måles fotometrisk.

Pasientforberedelser

Prøven må ikke tas under Warfarinbehandling.

Interferenser

UFH- og LMWH-konsentrasjoner > 1,5 IU/mL kan påvirke testresultatet.
Reumatoid faktor > 900 IU/mL kan påvirke testresultatet.

Hvis pasienten bruker Warfarin, er det lite hensikt å måle protein C og S (de er vitamin K avhengige koagulasjonshemmere og er lave ved Warfarinbehandling). Arvelig tromboseutredning bør derfor gjøres minst 4 uker etter seponert Warfarin. Direkte antikoagulatia (Dabigatran, Rivaroxaban og Apixaban) påvirker ikke vår metode. 
Metoden er ikke påvirket av faktor V Leiden mutasjon.

Klinisk

Indikasjoner

Trombofili-utredning.

Referanseområde

Voksne: 65%;
Barn: Nyfødte har lavere verdier. Voksent nivå nås etter ca. 6–12 måneder.

Tolkning

Gravide har lavere fritt protein S. Utredning for arvelig protein S mangel anbefales minst 8-10 uker etter avsluttet graviditet.
Protein S-mangel gir økt risiko for både venøs- og arteriell trombose. Redusert verdi er oftest uttrykk for arvelig mangel. Verdien kan synke temporært ved akuttfasereaksjon og ved akutt trombotisk hendelse. Analysering av protein S bør derfor vente minst 2 uker etter akuttfasereaksjon.
Ervervet protein S-mangel sees ved redusert leverfunksjon med syntesesvikt, mangel på vitamin K, Warfarinbehandling, p-piller eller andre medikamenter med østrogen. Analysering av protein S bør derfor vente minst 4 uker etter seponering av østrogenholdige legemidler.
Lav protein S kan også sees i noen tilfeller av polyklonal gammaglobulinøkning (f.eks etter infeksjoner) og ved forbrukskoagulopati (DIC).
Ved mistanke om arvelig protein S mangel skal lave protein S verdier alltid kontrolleres i minst 2 prøver (uten Warfarin/andre ervervede faktorer tilstede) før arvelig protein S mangel diagnostiseres. Vi anbefaler at kontrollprøvetaking skjer ved sykehuslaboratorier.
Begrensninger: Vår metode måler ikke funksjonen til fritt protein S, så type II-mangel (funksjonell mangel) vil derfor ikke kunne diagnostiseres med vår metode.

VKa (analytisk variasjon)

< 6 %

VKa for 2020:
- 3,7 % ved nivå 88 %
- 4,8 % ved nivå 31 %

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert