Analysen

NLK-kode

NPU20012

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. Fagområdet Koagulasjon tlf. 776 26725

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres så snart som mulig innen 1 time i 2 x 15 min ved 2500 g. Plasma avpipetteres til det gjenstår 1 cm plasma over blodlegemer.

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger og informasjon om antikoagulantia må oppgis.

Holdbarhet

Avpipettert plasma er holdbar 48 timer i romtemperatur eller fryses.
Laboratoriet foretrekker at prøvene sendes frosset.

Analyseringsintervall

Analyseres en gang pr. uke

Analysemetode

Immunturbidimetrisk måling. Dannelse av antistoff-antigenkomplekser gir forandring i turbiditet som måles fotometrisk.

Pasientforberedelser

Prøven må ikke tas under Warfarinbehandling.

Interferenser

UFH- og LMWH-konsentrasjoner > 1,5 IU/mL kan påvirke testresultatet.
Reumatoid faktor > 900 IU/mL kan påvirke testresultatet.

Hvis pasienten bruker Warfarin, er det lite hensikt å måle protein C og S (de er vitamin K avhengige koagulasjonshemmere og er lave ved Warfarinbehandling). Arvelig tromboseutredning bør derfor gjøres minst 4 uker etter seponert Warfarin. Direkte antikoagulatia (Dabigatran, Rivaroxaban og Apixaban) påvirker ikke vår metode. 
Metoden er ikke påvirket av faktor V Leiden mutasjon.

Klinisk

Indikasjoner

Trombofili-utredning.

Referanseområde

Voksne: 65%;
Barn: Nyfødte har lavere verdier. Voksent nivå nås etter ca. 6–12 måneder.

Tolkning

Gravide har lavere fritt protein S. Utredning for arvelig protein S mangel anbefales minst 8-10 uker etter avsluttet graviditet.
Protein S-mangel gir økt risiko for både venøs- og arteriell trombose. Redusert verdi er oftest uttrykk for arvelig mangel. Verdien kan synke temporært ved akuttfasereaksjon og ved akutt trombotisk hendelse. Analysering av protein S bør derfor vente minst 2 uker etter akuttfasereaksjon.
Ervervet protein S-mangel sees ved redusert leverfunksjon med syntesesvikt, mangel på vitamin K, Warfarinbehandling, p-piller eller andre medikamenter med østrogen. Analysering av protein S bør derfor vente minst 4 uker etter seponering av østrogenholdige legemidler.
Lav protein S kan også sees i noen tilfeller av polyklonal gammaglobulinøkning (f.eks etter infeksjoner) og ved forbrukskoagulopati (DIC).
Ved mistanke om arvelig protein S mangel skal lave protein S verdier alltid kontrolleres i minst 2 prøver (uten Warfarin/andre ervervede faktorer tilstede) før arvelig protein S mangel diagnostiseres. Vi anbefaler at kontrollprøvetaking skjer ved sykehuslaboratorier.
Begrensninger: Vår metode måler ikke funksjonen til fritt protein S, så type II-mangel (funksjonell mangel) vil derfor ikke kunne diagnostiseres med vår metode.

VKa (analytisk variasjon)

< 6 %

Eksakt CV Tromsø:
- 2,8 % ved nivå 89 %*
- 3,2 % ved nivå 48 %*
* Tall fra reproduserbarhetsstudie ved verifisering av ACL TOP 750 CTS, 24.01.19 - 17.09.20.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert