Analysen

Agens/analyser

Protein kreatinin ratio er kun veiledende, ved tvil må protein konsentrasjon bestemmes i døgnurin.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen må ikke surgjøres.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

1 dag ved 15-25 °C
4 dager ved 2-8 °C
Ferdig analyserte urinprøver oppbevares ved Laboratoriemedisin i 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres/beregnes fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: Ingen nedre grense
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

0-3 mg/mmol
Barn < 2år: <20mg/mmol
Barn 2-15 år: <40-50 mg/mmol/l

Formel for estimering av ratio:
(U-protein i mg/L) / (U-kreatinin i mmol/L) = Svar i mg/mmol

Tolkning

Klinisk betegnelse

Protein kreatinin ratio
(mg/mmol)

Albumin/ protein i døgnurin
(mg/døgn)

Normalområde

0-3

0-30

Mulig mikroalbuminuri

3-30

30-300

Proteinuri

30-300

300-3000

Sterk nefrotisk (proteinuri)       

> 300

> 3000

 For Barn:
> 20 mg/mmol = proteinuri
(verdier opp til 40-50 mg/mmol kan være normalt hos barn < 2 år)
> 200 mg/mmol = nefrotisk proteinuri

VKa (analytisk variasjon)

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi