Analysen

NLK-kode

NPU18200

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. Fagområdet Koagulasjon tlf. 776 26725

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres så snart som mulig innen 1 time i 2 x 15 min ved 2500 g. Plasma avpipetteres til det gjenstår 1 cm plasma over blodlegemer.

NB: Hvis prøven tas sammen med Lupus antikoagulant, må man følge samme prøvebehandling som for Lupus antikoagulant, og den må sendes frosset til Laboratoriemedisin.

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger og informasjon om antikoagulantia må oppgis.

Holdbarhet

Avpipettert plasma holdbar 48 timer i romtemperatur eller fryses.

Analyseringsintervall

Analyseres en gang pr. uke

Analysemetode

Kromogen metode med fotometrisk avlesning.

Pasientforberedelser

Prøven må ikke tas under Warfarinbehandling.

Interferenser

UFH og LMWH-konsentrasjoner > 2 IU/mL kan påvirke testresultatet.
Aprotinin-behandling kan gi falsk for lav Protein C aktivitet.

Klinisk

Indikasjoner

Trombofili-utredning. Evt. bruk: vit. K-markør.

Referanseområde

≥ 70 %

Tolkning

Protein C-mangel gir økt risiko for venøs trombose. Mangel er vanligvis uttrykk for en hereditær sykdom. Protein C er vit. K-avhengig og meget følsom for dette vitaminet; kan også få redusert verdi ved leversvikt.
Hvis pasienten bruker Warfarin, har det ingen hensikt å måle protein C og S (de er vitamin K avhengige koagulasjonshemmere og er lave ved Warfarin behandling). Arvelig tromboseutredning bør derfor gjøres minst 4 uker etter seponert Warfarin.
Ervervet protein C-mangel sees ved redusert leverfunksjon, vitamin K mangel, nefrotisk syndrom, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), og hos noen pasienter med monoklonal komponent av type IgG som kan hemme protein C-aktiviteten.
Ved mistanke om arvelig protein C mangel skal lave protein C verdier alltid kontrolleres i minst 2 prøver.

VKa (analytisk variasjon)

< 5 %

VKa for 2020:
- 2,7 % ved nivå 97 %
- 2,0 % ved nivå 50 %

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert