Analysen

NLK-kode

NPU18200

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. Fagområdet Koagulasjon tlf. 776 26725

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres så snart som mulig innen 1 time i 2 x 15 min ved 2500 g. Plasma avpipetteres til det gjenstår 1 cm plasma over blodlegemer.

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger og informasjon om antikoagulantia må oppgis.

Holdbarhet

Avpipettert plasma holdbar 48 timer i romtemperatur eller fryses.

Analyseringsintervall

Analyseres en gang pr. uke

Analysemetode

Kromogen metode med fotometrisk avlesning.

Pasientforberedelser

Prøven må ikke tas under Warfarinbehandling.

Interferenser

UFH og LMWH-konsentrasjoner > 2 IU/mL kan påvirke testresultatet.
Aprotinin-behandling kan gi falsk for lav Protein C aktivitet.

Klinisk

Indikasjoner

Trombofili-utredning. Evt. bruk: vit. K-markør.

Referanseområde

≥ 70 %

Tolkning

Protein C-mangel gir økt risiko for venøs trombose. Mangel er vanligvis uttrykk for en hereditær sykdom. Protein C er vit. K-avhengig og meget følsom for dette vitaminet; kan også få redusert verdi ved leversvikt.
Hvis pasienten bruker Warfarin, har det ingen hensikt å måle protein C og S (de er vitamin K avhengige koagulasjonshemmere og er lave ved Warfarin behandling). Arvelig tromboseutredning bør derfor gjøres minst 4 uker etter seponert Warfarin.
Ervervet protein C-mangel sees ved redusert leverfunksjon, vitamin K mangel, nefrotisk syndrom, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), og hos noen pasienter med monoklonal komponent av type IgG som kan hemme protein C-aktiviteten.
Ved mistanke om arvelig protein C mangel skal lave protein C verdier alltid kontrolleres i minst 2 prøver.

VKa (analytisk variasjon)

< 5 %

Eksakt CV:
- 2,8 % ved nivå 97 %*
- 1,9 % ved nivå 54 %*
* Tall fra reproduserbarhetsstudie ved verifisering av ACL TOP 750 CTS, 24.01.19 - 17.09.20.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert