Analysen

NLK-kode

NPU18244

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Pleuravæske på blodgass sprøyte/sprøyte uten tilsetning

Prøvemengde

Minimum 0,7 ml

Prøvebehandling

Pleuravæske aspireres anaerobt på sprøyte. Eventuell resterende luft i sprøyte må ventileres ut.

Holdbarhet

Prøven må analyseres innen 1 time etter prøvetakning.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av årsak til pleuravæske

Referanseområde

Det er ikke etablert referanseområde for pH i pleuravæske

Tolkning

Hos friske er mengden av pleuravæske liten (totalt 10–20 mL) og har en pH-verdi rundt 7,65, dvs. noe høyere enn pH i blodet, trolig pga. høy bikarbonatkonsentrasjon. Normal pleuravæske er ultrafiltrat av plasma, og ultrafiltratet er resultat av summen av hydro¬statiske og kolloid¬osmotiske krefter. Overskudds¬væske i pleura dreneres via lymfesystemet. Pleuraeffusjon dannes når produksjonen overstiger mengden væske som dreneres. Effusjoner klassifiseres som enten transudat eller eksudat.
 
Transudat er resultat av ubalanse mellom de hydrostatiske og kolloidosmotiske kreftene og skyldes ikke pleuraskade. Økt hydrostatisk trykk med påfølgende transudat ses f.eks. ved hjertesvikt. Transudat grunnet lavt kolloidosmotisk trykk i plasma (hypoproteinemi) ses ved f.eks. cirrhose og nefrotisk syndrom. pH i transudat vil speile blodets pH. Dersom det f.eks. foreligger acidemi, vil også pH i transudatet være redusert.
 
Eksudat skyldes som regel endringer eller skader i pleura (f.eks. økt kapillær permeabilitet eller redusert lymfedrenasje). Det kan skyldes bl.a. infeksjon, inflammasjon, malignitet eller emboli.
 
Se for øvrig andre kilder for informasjon om hvordan man biokjemisk skiller mellom transudat og eksudat.
  
pH < 7,3 i pleuraeffusjon er patologisk og kan forårsakes av mange tilstander, blant annet empyem, øsofagusruptur, tuberkulose, reumatoid sykdom, eller malign sykdom. Øsofagusruptur gir meget lav pH-verdi, ofte 5,0–6,5. Selv om både pneumoni og malign sykdom kan medføre pleuravæske med pH < 7,3, er det vanligere at effusjoner som følge av disse tilstandene gir pH-verdier > 7,3. Tidligere var det vanlig å anse pleuravæske-pH < 7,20 som indikasjon for thoraxdren hos pasienter med mistenkt infeksjon i pleurahulen. I dag spiller klinikk og radiologi en viktigere rolle for slik bedømmelse. pH i pleuravæske kan variere mellom ulike lokulamenter. Ved infeksjon med bakterier av Proteus-slekten blir pH i pleuravæsken høy (opptil 8), noe som trolig skyldes at bakteriene produserer ammoniakk.

VKa (analytisk variasjon)

< 1% ved nivå 7,16

Referanser

Brukerhåndbok klinisk kjemi, Stakkestad og Åsberg, Akademisk Forlag AS, ISBN 82-7868-032-9
ABL 800 Flex brukermanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com
ABL 800 Flex referansemanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com

Annet

Fagområde

I Tromsø fagområdet Blodgass