Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 220 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 3 U/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om eller kontroll av akutt pankreatitt. Vurdering av pankreasaffeksjon ved mistanke om obstruksjon av pankreasgangen (tumor, stein). Mistanke om nedsatt pankreasfunksjon (kronisk pankreatitt, cystisk fibrose). Pankreasamylase er bedre enn totalamylase ved nevnte indikasjoner.

Referanseområde

6 mnd – 2 år: 3-28 U/L (1)
3-8 år: 8-36 U/L (1)
9-17 år: 8-44 U/L (1)
≥ 18 år: 10-65 U/L (2)
Frem til ett års alder er det normalt å ikke ha målbart pankreasamylase.

Tolkning

Sterkt forhøyede verdier sees ved akutt pankreatitt. Pankreasamylase stiger 5-8 timer etter symptomdebut, når maksimalverdi innen 12-72 timer, og normaliseres i løpet av de første 3-7 døgnene. Vedvarende forhøyet pankreasamylase etter de første syv dagene kan tyde på utvikling av komplikasjoner (eksempelvis pankreascyster eller pankreasabscesser). Moderat økte verdier ved pankreascyster, obstruksjon av pankreasgangen, perforert ulcus ventriculi, ileus, nyresvikt og etter morfintilførsel (spasme i m.spinchter Oddi). Makroamylasemi (et kompleks av amylase og et immunoglobulin) medfører redusert renal ekskresjon på grunn av størrelsen og kan gi økte verdier. Makroamylasemi har ingen patologisk betydning, men kan vanskeliggjøre tolkningen.

Lave verdier av pankreasamylase i serum kan sees ved kronisk pankreatitt, cystisk fibrose og pankreascancer. Det er sett tilfeller med normal pankreasamylase ved akutt kronisk pankreatitt. Lipase kan i slike tilfeller være en bedre analyse.
Ved forhøyet pankreasamylase av ukjent årsak kan undersøkelse av lipase være indisert. Ved makroamylasemi forblir lipase normal, men ved nyresvikt kan lipase være både normal og høy. Hvis økt pankreasamylase skyldes redusert nyrefunksjon eller makroamylasemi, er pankreasamylase i urin lav eller normal.

For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Feilkilder: I sjeldne tilfeller kan svært høye verdier av spytt- α -amylase gi økte verdier.

VKa (analytisk variasjon)

Fås ved henvendelse til Laboratoriemedisin

Referanser

1. Clifford SM, Bunker AM, Jacobsen JR, et al. Age and gender specific pediatric reference intervals for aldolase, amylase, ceruloplasmin, creatine kinase, pancreatic amylase, prealbumin, and uric acid. Clin Chim Acta. 2011 Apr 11;412(9-10):788-90. PMID: 21238443.
2. Nordic Reference Interval Project (NORIP) Scand J Clin Lan Invest 2004;64:271-84.

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi