Analysen

Alternativ navn

Svettetest

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Svette

Nødvendig prøvemengde

Til analysering kreves 80 μl prøvemateriale.

Prøvebehandling

Prøven blir levert til Laboratoriemedisin av sykepleier fra Barneavdelingens poliklinikk eller barneavdelinga. Prøven er samlet i en slange (Macroduct Sweat Collection System) montert på ei sprøyte som er forseglet for å unngå fordamping. Prøven analyseres først med hensyn på sv-klorid før restmaterialet leveres Klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Kort holdbarhet pga fordampning, analyseres umiddelbart.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres dagtid mandag-fredag

Måleområde

Laveste analysesvar: < 20 mmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

Se under tolkning.

Tolkning

Det anbefales ikke måling av natrium i svette ved diagnostikk av cystisk fibrose. Svette-klorid bør brukes til tolkning av svettetest.  Forholdet mellom svette-natrium og svette-klorid er som regel ≤ 1,2 hos pasienter med cystisk fibrose og som regel ≥ 1,2 hos pasienter uten cystisk fibrose.

VKa (analytisk variasjon)

Se natrium i urin (analyseres på samme applikasjon som u-natrium på instrument).

Referanser

Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening. 2018. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=144554&menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5969

Mishra A, Greaves R, Smith K, Carlin JB, Wootton A, Stirling R, Massie J. Diagnosis of cystic fibrosis by sweat testing: age-specific reference intervals. J Pediatr 2008;153:758-63. PubMed PMID: 18589442.

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi