Analysen

Alternativ navn

Svettetest

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Svette

Nødvendig prøvemengde

Til analysering kreves 80 μl prøvemateriale.

Prøvebehandling

Prøven blir levert til Laboratoriemedisin av sykepleier fra Barneavdelingens poliklinikk eller barneavdelinga. Prøven er samlet i en slange (Macroduct Sweat Collection System) montert på ei sprøyte som er forseglet for å unngå fordamping. Prøven analyseres først med hensyn på sv-klorid før restmaterialet leveres Klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Kort holdbarhet pga fordampning, analyseres umiddelbart.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres dagtid mandag-fredag

Måleområde

Laveste analysesvar: < 20 mmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

10-75 mmol/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for u-natrium i 2013 var 1,5 % (ved 85 mmol/L). U-natrium har samme applikasjon på instrumentet som sv-natrium.
VKa ved andre nivåer kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Annet

Fagområde

Klinisk biokjemi