Analysen

Agens/analyser

Lupus antikoagulant er en del av analysepakken "Antifosfolipid syndrom" sammen med kardiolipin IgG, IgM og IgA antistoff og beta2GPI IgG, IgM og IgA antistoff.

Alternativ navn

LA

NLK-kode

NPU02616

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. Fagområdet Koagulasjon tlf. 776 26725

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

2 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk 2 rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverørene til angitt volum. Bland rørene umiddelbart ved å snu de forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Begge rør sentrifugeres så snart som mulig innen 1 time i 15 min ved 2000 g.
Plasma fra begge rør pipetteres over til ett plastrør, la ca. ½ cm plasma være igjen i primærrørene.
Sentrifuger plastrøret på nytt igjen i 15 min ved 2000 g.
Plasma avpipetteres forsiktig over i 2 nye plastrør, la ca.
½ cm plasma stå igjen.

Plasma fryses umiddelbart og sendes frosset.

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger og informasjon om antikoagulantia må oppgis.

Holdbarhet

Avpipettert plasma holdbar 4 timer i romtemperatur eller fryses.

Transport

Kan ikke sendes på tørris.

Analyseringsintervall

Analyseres en gang pr. uke

Analysemetode

Klottingmetode med to ulike metoder Silica Clotting Time og Diluted Russel Viper Venome Time (SCT og dRVVT).

Spesielle forholdsregler

Prøven bør ikke tas under behandling med Apixaban, Rivaroxaban og Dabigatran (direktevirkende perorale antikoagulantia - DOAK) fordi det kan gi falske positive resultater. Behandling med DOAK bør ha vært seponert i minst 2-4 dager før prøvetaking, avhengig av nyrefunksjon. Prøven kan tas rett før neste dose av Klexane/Fragmin.

Hvis man ikke kan seponere Warfarin så kan lupus antikoagulant bestilles under pågående Warfarin behandling med informasjon om Warfarinbehandling til laboratoriet. I slike tilfeller kan mixing-test (blanding av 1 del pasientplasma og 1 del normalplasma) utføres for å vurdere om forlenget koagulasjonstid skyldes lupus antikoagulant eller warfarinbehandling/faktormangel. Mixing- tester vil ikke kunne brukes for DOAK og Heparin.

Interferenser

DOAK, Warfarin, UFH og LMWH kan påvirke testresultatet.

Klinisk

Indikasjoner

Ved mistanke om Antifosfolipid syndrom (APS): ved tromboser, habituelle aborter. Reumatiske sykdommer.

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Lupus antikoagulant måles alltid med to ulike metoder etter retningslinjer. Hvis en av disse gir positivt svar, så rapporteres lupus antikoagulant som positiv.

Positivt svar kan vise om der foreligger autoantistoffer mot fosfolipider.
Ved positivt/grense svar og klinisk mistanke om APS bør kontrollprøve tas med minst 12 ukers mellomrom.

VKa (analytisk variasjon)

< 5 %

Referanser