Analysen

Alternativ navn

Low density lipoprotein

NLK-kode

NPU01568

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 230 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,2 mmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i moderat grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

18 - 29 år: 1,2 - 4,3 mmol/L
30 - 49 år: 1,4 - 4,7 mmol/L
>= 50 år: 2,0 - 5,3 mmol/L

Referanseområdene må ikke forveksles med ønskelig nivå, se under tolkning.

 

Tolkning

Høye verdier: Oftest livsstilsbetinget. I tillegg familiær hyperkolesterolemi, familiær kombinert hyperkolesterolemi samt ved sekundære hyperlipoproteinemier. Risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom øker med økende LDL-kolesterol. Det må gjøres en samlet vurdering av LDL-nivået sammen med øvrige risikofaktorer ved vurdering av hvorvidt en person har lipidforstyrrelser og/eller en samlet risiko for hjerte- og karsykdom som nødvendiggjør intervensjon. Hos personer med lav risiko for kardiovaskulær sykdom er det generelt ønskelig at s-LDL er < 3mmol/L (primærforebygging). Hos personer med høy risiko er det ønskelig med enda lavere verdier, det samme gjelder ved sekundærprofylakse hos pasienter med etablert arteriosklerotisk hjerte-karsykdom og for pasienter med diabetes mellitus.

Lave verdier: Alvorlig leverskade, hypertyreose [1,2,3].

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 1,35 % ved 3,0 mmol/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

[1] Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer. Forebygging av hjerte og karsykdom Oppdatert 05.03.2018.

[2] 2016 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias, European Heart Journal (2016)37,2999-3058

[3] 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk, European Heart Journal (2020), 111-188

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk kjemi