Analysen

Alternativ navn

Chol, total-kolesterol

NLK-kode

NPU01566

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 220 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 1,3 mmol/L.
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i moderat grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

18 - 29 år: 2,9 - 6,1 mmol/L
30 - 49 år: 3,3 - 6,9 mmol/L
>= 50 år: 3,9 - 7,8 mmol/L

Referanseområdene må ikke forveksles med ønskelig nivå, se under tolkning.

Tolkning

Risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom øker med økende s-kolesterol over ca 5 mmol/L. 10-års risiko for kardiovaskulær død kan beregnes vha. NORRISK 2-algoritmen og benyttes som grunnlag for å vurdere behandlingstiltak ved hyperkolesterolemi.

Høye verdier: Oftest livsstilbetinget. I tillegg en rekke primære hyperlipoproteinemier (familiær hyperkolesterolemi, familiær kombinert hyperkolesterolemi, familiær dysbetalipoproteinemi). Sekundære hyperlipoproteinemier sees ved diabetes mellitus, hypotyreose og visse nyresykdommer. Ved vurdering av risiko må det tas hensyn til fordelingen mellom s-LDL- og s-HDL-kolesterol og de øvrige risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom.

Lavt kolesterol: Alvorlig leverskade, hypertyreose [1,2].

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 1,12 % ved 4,8 mmol/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

[1]. Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer. Forebygging av hjerte og karsykdom Oppdatert 05.03.2018.

[2]. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias, European Heart Journal (2016)37,2999-3058

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk kjemi