Analysen

Alternativ navn

Faktor VIII, FVIII

NLK-kode

NPU18915

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. Fagområdet Koagulasjon tlf. 776 26725

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugers umiddelbart i 15 min ved 2500 g. Plasma avpipetteres til det gjenstår 1 cm plasma over blodlegemer.

Plasma fryses umiddelbart etter sentrifugering og sendes frosset.

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger må oppgis.

Holdbarhet

Avpipettert plasma holdbar 4 timer i romtemperatur eller fryses.

Analysemetode

Klottingmetode

Spesielle forholdsregler

Prøven tas på et sykehuslaboratorium for å unngå preanalytiske feil ved prøvetaking, prøveoppbevaring og transport.

Interferenser

Dabigatran, Rivaroxaban og Apixaban kan gi falsk for lave svar.

Hemlibra o.l. medikamenter påvirker metoden og kan gi feil prøveresultat.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostisering av Hemofili A, eller kvantitering av faktornivå hos pasient med kjent Hemofili A-diagnose.

Metoden kan ikke brukes til å evaluere effekt av Hemlibra o.l. medikamenter. Hvis pasienten får Hemlibra så bør prøver sendes til OUS.

Referanseområde

≥ 60 %

Tolkning

Lav faktor VIII ses ved hemofili A. Hemofili A er en sjelden, X-kromosom bundet, arvelig bløder-sykdom, med meget lavt nivå av koagulasjonsfaktor VIII. Lett reduserte verdier ses hos kvinnelige bærere av hemofili A. Også ser man lav faktor VIII ved inhibitor mot faktor VIII (antistoff mot faktor), ved enkelte typer von Willebrands sykdom og ved DIC. Høye verdier kan forekomme ved inflammasjon og ved graviditet/postpartum.

VKa (analytisk variasjon)

< 8 %

VKa for 2020:
- 5,8 % ved nivå 91 %
- 5,3 % ved nivå 30 %

Referanser