Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum uten gel

Prøvemengde

0,5 ml

Prøvebehandling

Det tas 0-prøve før injeksjon og belastningsprøve på dag 2
Blodprøvene må taes på en slik måte at de ikke kontamineres med injeksjonsvæsken. (den venøse adgangen som ble brukt under injisering av Omnipaque må ikke brukes!)

Analyseringsintervall

Analyseres tirsdag og fredag

Analysemetode

Væskekromatografi med tandem massespektrometri (LC-MS/MS).

Spesielle forholdsregler

Belastning skal utføres av kliniske avdelinger i henhold til etablerte rutiner. Rekvirenten skal i rekvireringsdialogboksen i DIPS oppgi pasientens høyde og vekt, samt tidspunkt og mengde joheksol injisert. Prøver tas på oppgitt tidspunkt etter injeksjon av joheksol. Prøvene kan tas av avdelinga eller av laboratoriet. Vanligvis tas prøve av voksne 4 timer etter injeksjon, og av barn 1 og 5 timer etter injeksjon, men ved forventet lav GFR vil man ha lengre tidsrom fra injeksjon til prøvetaking. Det er rekvirentens ansvar å oppgi tidspunkter for prøvetaking. Oppgitt prøvetakingstidspunkt kan fravikes med +/-10 minutter, men det er viktig at nøyaktig prøvetakingstidspunkt blir registrert.

Måleområde

15 – 250 mg/L

Klinisk

Indikasjoner

Joheksolbelastning brukes for å måle glomerulær filtrasjonsrate (GFR).

Annet

Fagområde

MS-lab