Analysen

Alternativ navn

Humant choriongonadotropin
HCG + β

NLK-kode

NPU19579

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 222 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Spesielle forholdsregler

Tilleggsrekvirering:
På grunn av carry-over problematikk må prøveglasset ikke ha vært i kontakt med annet instrument med stålpipette.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 1 IU/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Klinisk

Indikasjoner

Spørsmål om extrauterin graviditet, spørsmål om rester av placentavev, provosert abort (pågående blødning) og ved patologisk svangerskap (mola).
Noen ganger er analysen aktuell hos menn. Enkelte testis-svulster produserer HCG. Analysen er til hjelp i slike situasjoner og som kontroll etter at testis-svulsten er behandlet (kirurgisk eller cytostatika). HCG svarene kan bli meget høye – 6 sifret.

Referanseområde

Gravide: se nomogram
Kvinner: < 5 IU/L
Menn: < 2 IU/L

Tolkning

Må sammenholdes med klinikk

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 4,7 % ved nivå 5 IU/L.
VKa ved andre nivå og for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører i Tromsø