Analysen

Alternativ navn

Blodsukker

Analyseres ved

Pasientnært ved Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Kapillært fullblod

Prøvemengde

0,6 µl

Prøvebehandling

Sørg for at stikkstedet er rent før kapillær prøvetaking
For mer informasjon, se hurtigguide PR45001

Holdbarhet

Analyseres umiddelbart 

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om hypo- og hyperglykemi. 

Referanseområde

4,2 – 6,3 mmol/L

Tolkning

Pasientnære instrumenter benytter fullblod, men er kalibrert til å gi ut plasmaverdier. Anbefales ikke til diagnostikk av diabetes mellitus.

Hyperglykemi forekommer ved relativ eller absolutt mangel på insulin (diabetes mellitus). Hyperglykemi er assosiert med en rekke alvorlige tilstander, feks hjerteinfarkt, ved økt intracerebralt trykk, akutt pankreatitt, akutt massiv levercelleskade, anoksi, og skyldes økning av diabetogent virkende hormoner som glukagon, adrenalin, kortisol og veksthormon. Hyperglykemi hos kritisk syke pasienter er assosiert med dårligere prognose. Bruk av tiazider kan også gi forhøyet glukose.                                                                                                                                      
Hypoglykemi sees ved en rekke tilstander, som for eksempel overdosering av insulin og sulfonylureapreparater, insulinom, hypofyse- og binyrebark-insuffisiens. Malnutrisjon i kombinasjon med alkoholtilførsel kan gi hypoglykemi. Hypoglykemi kan også ses ved kritisk sykdom, feks lever-, nyre- og hjertesvikt, sepsis. Reaktiv hypoglykemi, dvs. hypoglykemi etter peroralt karbohydratinntak, kan forekomme etter gastrektomi og ved tidlige stadier av diabetes mellitus hos voksne, men oftest finner vi ingen spesifikk forklaring på tilstanden («funksjonell hypoglykemi).

VKa (analytisk variasjon)

< 5% i nivå 2,5 mmol/l

Merknader

Kan ikke rekvireres. Kun tilgjengelig for avdelinger som drifter eget blodgassinstrument.

Referanser

Annet

Fagområde

Blodgass