Analysen

Alternativ navn

Blodsukker

Analyseres ved

Laboratoriemedisin UNN Tromsø, Harstad, Narvik og pasientnært.

Bilde

Sprøyte til blodgass

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Arterielt/venøst fullblod på heparinisert blodgassprøyte

Prøvemengde

Sprøyte må fylles med minimum 0,7 ml og maksimum 1,5 ml

Prøvebehandling

Luftbobler må ventileres fra prøvematerialet umiddelbart. Bland sprøyten ved å snu den 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbar 30 minutter i romtemperatur

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om hypo- og hyperglykemi. 

Referanseområde

4,2 – 6,3 mmol/L

Tolkning

Benyttes ikke diagnostisk, men til monitorering av pasienter. Glukose analysert på blodgass bør alltid kontrolleres med laboratoriet.
Pasientnære instrumenter benytter fullblod, men er kalibrert til å gi ut plasmaverdier. Anbefales ikke til diagnostikk av diabetes mellitus.

Hyperglykemi forekommer ved relativ eller absolutt mangel på insulin (diabetes mellitus). Hyperglykemi er assosiert med en rekke alvorlige tilstander, feks hjerteinfarkt, ved økt intracerebralt trykk, akutt pankreatitt, akutt massiv levercelleskade, anoksi, og skyldes økning av diabetogent virkende hormoner som glukagon, adrenalin, kortisol og veksthormon. Hyperglykemi hos kritisk syke pasienter er assosiert med dårligere prognose. Bruk av tiazider kan også gi forhøyet glukose.                                                                                                                                      
Hypoglykemi sees ved en rekke tilstander, som for eksempel overdosering av insulin og sulfonylureapreparater, insulinom, hypofyse- og binyrebark-insuffisiens. Malnutrisjon i kombinasjon med alkoholtilførsel kan gi hypoglykemi. Hypoglykemi kan også ses ved kritisk sykdom, feks lever-, nyre- og hjertesvikt, sepsis. Reaktiv hypoglykemi, dvs. hypoglykemi etter peroralt karbohydratinntak, kan forekomme etter gastrektomi og ved tidlige stadier av diabetes mellitus hos voksne, men oftest finner vi ingen spesifikk forklaring på tilstanden («funksjonell hypoglykemi).

VKa (analytisk variasjon)

 < 3 % ved nivå 6 mmol/L

Merknader

Kan ikke rekvireres. Kun tilgjengelig for avdelinger som drifter eget blodgassinstrument.

Referanser

Annet

Fagområde

Blodgass