Analysen

Alternativ navn

Follikelstimulerende hormon

NLK-kode

NPU04014

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 240 μL serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μL og vil være felles for alle analyser ved hormon.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass. Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres dagtid mandag til fredag

Måleområde

Laveste analysesvar: < 0,5 IU/L
Høyeste analysesvar: > 200 IU/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostikk av sykdommer i hypothalamus-hypofyse-gonadesystemet. Utredning av hypogonadisme. Påvisning av inntrådt menopause.

Referanseområde

Kvinner: Se figur
follikelfase: < 13,0 IU/L
midt-cyklisk: 5,0 – 22,0 IU/L
lutealfase: < 8,0 IU/L
postmenopausalt: > 26,0 IU/L
Menn: < 12,0 IU/L

Tolkning

Må sammenholdes med klinikk

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 2,7 % ved nivå 18,3 IU/L.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører