Analysen

NLK-kode

NPU19763

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 235 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum holdbart 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 2 μg/L
Høyeste analysesvar: > 100000 μg/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll av jernmangel.
Diagnostikk og kontroll av hemokromatose.

Referanseområde

Kvinner: 10 - 167 μg/L
Menn: 29 - 383 μg/L

Tolkning

Ferritin < 15 μg/L er et tegn på jernmangel uavhengig av alder, kjønn og klinisk status. Ferritin mellom 15 og 30 μg/L er forenlig med små jernlagre og utelukker ikke jernmangel.

Ferritin er et akuttfaseprotein, og personer med kronisk sykdom eller pågående akuttfaserespons kan ha jernmangel tross normale ferritinverdier.

Gravide: Ferritin < 70 tyder på behandlingskrevende jernmangel.

Eldre: Referanseintervall gjelder for alder 18-65 år og friske eldre kan ha moderat økt ferritin, dersom man etter utredning ikke finner en forklarende årsak.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020 var 3,6 % ved nivå 73 µg/L.
VKa ved andre nivå og for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Hormoner, vitaminer og kreftmarkører i Tromsø