Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf. 776 26725

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA fullblod (trombocytter)
Na-Citrat plasma (INR, d-dimer, fibrinogen)

Nødvendig prøvemengde

1 ml EDTA-blod
1 ml Na-Citrat plasma

Prøvebehandling

EDTA-glass:
Holdbar 72 timer i romtemperatur
Na-Citrat glass:
Sentrifugeres raskt i 15 min ved 2500 g. Sentrifugerte Na-citratglass holdbar 8 t i romtemperatur uten avpipettering
Avpipettert plasma holdbar 24 timer i romtemperatur

Forventet svartid

Analyseres 24/7

Måleområde

Se hver enkelt analyse

Interferenser

Se hver enkelt analyse

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av mulig disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) som er alvorlig komplikasjon til en rekke kliniske tilstander:
sepsis og alvorlig infeksjon, traume, organ destruksjon, malignitet, obstetriske komplikasjoner (preeklampsi, amnionvæske emboli), alvorlig leversvikt, karforandringer (aneurysmer, store hemangiomer), toksiske og immunologiske reaksjoner (slangebitt, ABO transfusjonsuforlikelighet, transplantatrejeksjon) (1).

Referanseområde

Se hver enkelt analyse og DIC-skår

Tolkning

DIC skår ble utviklet av International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH): se figur (Ref. 1, 2).


Dersom pasienten har en underliggende tilstand forenlig med DIC, skal en analysere 4 parametre; blodplatetall, d-dimer, protrombintid (INR) og fibrinogen . Platetall vurderes i forhold til cut-off verdier på henholdsvis 50 og 100·109/L med skår 0 når platetall >100·109/L, skår 1 for verdier mellom 50 og 100·109/L og skår 2 for verdier <50·109/L. Fibrinogen skåres i forhold til verdier under (skår 1) eller over (skår 0) 1 g/L. Fibrinmarkør klassifiseres som negativ (skår 0), moderat (skår 1) og sterkt positiv (skår 2). I Norge brukes i praksis D-dimer test som markør for fibrin. For Sta-Liatest (Stago) som brukes ved UNN, er verdi under 0.5 µg/L negativ, verdi 0.5-4.0 µg/L moderat positiv og >4.0 µg/L sterkt positiv. Den siste parameteren er protrombintid. I Norge rapporteres ikke protrombintid selv om den inngår i INR. Omregnet tilsvarer en protrombintidforlengelse på inntil 3 sekunder til INR<1.3 og inntil 6 sekunder til INR<1.6. INR cut-off kan dermed brukes i skår – se figur. Ved skår ≥5 poeng har pasienten DIC. En bør fortsette å vurdere pasientens skår daglig. Ved skår <5 har pasienten ingen sikker DIC, men en bør likevel fortsette ”å skåre” 1-2 dager for å se om det utvikler seg til DIC.

VKa (analytisk variasjon)

Se hver enkelt analyse

Merknader


Referanser

1.Sandset PM. Diagnostikk ved mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon. Indremedisineren 2011:3.
2.Taylor FB, Jr., Toh CH, Hoots WK, Wada H, Levi M. Towards definition, clinical and laboratory criteria, and a scoring system for disseminated intravascular coagulation. Thromb Haemost 2001; 86: 1327-30.