Analysen

NLK-kode

NPU28289

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Na-citratrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 mL

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk rør tilsatt natriumcitrat 3,2 % (0,109M).
Unngå langvarig stase. Fyll prøverøret til angitt volum. Bland røret umiddelbart ved å snu det forsiktig 180º 4-5 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres innen 8 timer i 15 min ved 2500 g.

Tilsendte prøver må være avpipettert plasma. Plasma avpipetteres til det gjenstår 1 cm plasma over blodlegemer.

Holdbarhet

Avpipettert plasma holdbar 48 timer i romtemperatur eller fryses.
Sentrifugerte Na-citratrør holdbar 48 t i romtemperatur uten avpipettering (for intern bruk Laboratoriemedisin Tromsø).

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Analysemetode

Immunturbidimetrisk måling. Dannelse av antistoff-antigenkomplekser gir forandring i turbiditet som måles fotometrisk.

Interferenser

For Labsted Tromsø: Reumatoid faktor i konsentrasjoner > 1400 IU/mL kan påvirke testresultatet.

For Labsted Harstad og Narvik: Reumatoid faktor i konsentrasjoner > 1000 IU/mL kan føre til overestimering av D-dimer.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostisering av dyp venetrombose og / eller lunge-emboli. Preeklampsi. DIC. Inngår i ISTH DIC-skår.

Referanseområde

< 0,5 mg/L FEU

Tolkning

Positiv D-dimer viser aktivering både av koagulasjon og fibrinolyse; jo høyere verdier, desto større reaksjon er det uttrykk for. Negativ prediktiv verdi er meget høy, dvs. DVT / emboli er lite sannsynlig hvis testen er negativ. Spesifisiteten er derimot ikke like god, idet andre tilstander enn trombose kan gi positiv D-dimer.
Positiv D-dimer er et uspesifikt funn og sees også ved tilstander med akuttfase/inflammasjon som f. eks infeksjon, postoperativt, traume, kreftsykdom og forbrukskoagulopati (DIC). Hos mange pasienter, spesielt inneliggende pasienter på sykehus, kan derfor D-dimer analysering ikke benyttes til å utelukke DVT eller LE da D-dimer allerede er øket av annen årsak. Hos gravide øker D-dimer gradvis utover i svangerskapet, når en topp i forbindelse med fødsel og reduseres gradvis over 6-8 uker etter fødsel. D-dimer er derfor vanskelig å tolke i graviditeten.

VKa (analytisk variasjon)

For Tromsø:
I normalområdet: < 10 %
I patologisk område: < 5 %

VKa Tromsø i 2020:
- 8,8 % ved nivå 0,4 mg/L FEU
- 3,5 % ved nivå 2,7 mg/L FEU

VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Koagulasjon i Tromsø, Narvik og Harstad.